ติดต่อ

 

โปรแกรมวิชาดนตรี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

ชั้น 2 อาคารทวาราวดีศรีราชภัฏ 

เลขที่ 85 ถ.มาลัยแมน

ต.นครปฐม อ. เมือง

จ. นครปฐม  73000

โทรศัพท์ 034-261-021 ต่อ 3423, 3424

 

อีเมล์ nprumusic@gmail.com