Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider imagesโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาด้านวิชาเอก
 

 

การพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างสื่อด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

การพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการสืบค้นสารสนเทศสำหรับนักศึกษาครูชีววิทยา

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

การสร้างสื่อการเรียนรู้ชีววิทยา 

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

การพัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการด้านชีววิทยาในโรงเรียน

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images