การแข่งขันวันวิทย์ฯ 2561

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 

 

ครงการสานสัมพันธ์น้องพี่และประชุมเชียร์ปีการศึกษา 2561

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
 

 

 

โครงการเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 

 

 

 

 

 


 


ภาพกิจกรรม

การประชุมวิชาการ The 6th International Conference

for Science Educators and Teachers (ISET 2018)

ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ

                       

                


เข้าร่วมอบรมโครงการ Research Zone (2018): Phase 134

หัวข้อการเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 

 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กรุงเทพฯ

 

                           

 เอกสารโครงการ Research Zone (2018): Phase 134 หัวข้อการเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กรุงเทพฯ

โครงการพัฒนาทักษะการสืบค้นสารสนเทศสำหรับนักศึกษาครูชีววิทยา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 

ณ ห้อง 101 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

วิทยากร 1. อาจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน

              2. อาจารย์ฐาปนา จ้อยเจริญ

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์