ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ

อาคาร A4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ

ชื่อภาษาไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ

ห้อง

ชั้นที่

ชื่ออาคาร

1

ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1

Biology Laboratory 1

432

3

A 4

2

ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 2

Biology Laboratory 2

434

3

A 4

3

ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 3

Biology Laboratory 3

435

3

A 4

4

ห้องเตรียมปฏิบัติการชีววิทยา

Supplies Room

433

3

A 4

5

ห้องเตรียมอาหาร

Media preparation Room

 

3

A 4

6

ห้องย้ายเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Transfer Room

 

3

A 4

7

ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Culture Room

 

3

A 4

8

ห้องสัตววิทยา

Zoology Room

444

4

A 4

 

อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

 

ลำดับ

 

 

ขนาดความจุ

1

ห้องปฏิบัติการชีววิทยา

SC. 401

จำนวน 35 คน

2

ห้องปฏิบัติการชีววิทยา

SC. 405

จำนวน 40 คน

3

ห้องปฏิบัติการชีววิทยา

SC. 409

จำนวน 30 คน

 

 

อุปกรณ์

 

ลำดับ

ชื่ออุปกรณ์

บริหารจัดการ
งานสำนักงาน

บริหารจัดการด้านการเรียนการสอน

หน่วยนับ

1

Anaerobic Bacteria Culture Chamber

 

/

1 เครื่อง

2

Tissue Growth Chamber

 

/

1 เครื่อง

3

Trinocular with Photography SE Microscope

 

/

1 เครื่อง

4

Rotary Microtome

 

/

1 เครื่อง

5

Water Sampler

 

/

2 เครื่อง

6

Microwave Oven

 

/

1 เครื่อง

7

Pipette Washer

 

/

2 เครื่อง

8

Lux Meter

 

/

2 เครื่อง

9

Orbital Shaker Incubator

 

/

1 เครื่อง

10

Binocular Lab Compound Microscope

 

/

30 เครื่อง

11

Chlorophyll Fluorescence Meter

 

/

1 เครื่อง

12

Digital Colony Counter

 

/

1 เครื่อง

13

Tissue Float Bath

 

/

1 เครื่อง

14

Vacuum Bacteria Filter

 

/

1 เครื่อง

15

Refrigerated Shaker Incubator

 

/

1 เครื่อง

16

Electrical Autoclave

 

/

2 เครื่อง

17

Anaerobic Jar

 

/

4 เครื่อง

18

Vacuum Oven

 

/

1 เครื่อง

19

Soil Moisture Monitor

 

/

1 เครื่อง

20

Noise Dosimeter

 

/

1 เครื่อง

21

PCR System (Thermal Cycle)

 

/

1 เครื่อง

22

Leaf Area Index/Canopy Analysis

 

/

1 เครื่อง

23

Ultrasonic Cleaning Bath

 

/

1 เครื่อง

24

Juice Booster

 

/

2 เครื่อง

25

Balance 0.01 g

 

/

1 เครื่อง

26

Balance 0.001 g

 

/

4 เครื่อง

27

Spectrophotometer

 

/

1 เครื่อง

28

Small Centrifuge

 

/

1 เครื่อง

29

High Speed Centrifuge

 

/

1 เครื่อง

30

Lyophilize

 

/

1 เครื่อง

31

Hot Plate

 

/

4 เครื่อง

32

Hot Plate and Stirrers

 

/

1 เครื่อง

33

Heating Water Bath

 

/

2 เครื่อง

34

Water Bath and Shaker

 

/

1 เครื่อง

35

Hot Air Oven

 

/

2 เครื่อง

36

Vortex Mixer

 

/

2 เครื่อง

37

Chlorophyll Meter

 

/

1 เครื่อง

38

Plankton Net

 

/

1 เครื่อง

39

Slide Warmer

 

/

2 เครื่อง

40

Water Distillation Apparatus

 

/

1 เครื่อง

41

Dissolved Oxygen Meter

 

/

2 เครื่อง

42

pH Meter

 

/

1 เครื่อง

43

Refractometer

 

/

4 เครื่อง

44

Salinity Tester

 

/

1 เครื่อง

45

Turbidity Meter

 

/

1 เครื่อง

46

Desiccators Cabinet

 

/

1 เครื่อง

47

Tissue Growth Chamber

 

/

1 เครื่อง

48

Heater Incubator

 

/

1 เครื่อง

49

Horizontal Laminar Air Flow Cabinet

 

/

1 เครื่อง

50

Vertical L1aminar Air Flow Cabinet

 

/

1 เครื่อง

51

Telescope and Tripod

 

/

2 เครื่อง

52

Zoom Telescope

 

/

1 เครื่อง

53

Gel Documentation System

 

/

1 เครื่อง

54

คอมพิวเตอร์

/

 

4 เครื่อง

55

เครื่องพิมพ์

/

 

4 เครื่อง