ระบบและกลไก

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา      

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ระบบและกลไกในการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
หลักสูตรมีระบบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร
การบริหารและพัฒนาอาจารย์

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ระบบและกลไกในการออกแบบสาระรายวิขาในหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ระบบและกลไกการกำหนดผู้สอน

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
กระบวนการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องเรียน
กระบวนการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องปฏิบัติการ
กระบวนการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
กระบวนการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านโสตทัศนูปกรณ์