โครงการเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา

 
 


การประชุมวิชาการ The 6th International Conference

for Science Educators and Teachers (ISET 2018)

ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ

                       

                


เข้าร่วมอบรมโครงการ Research Zone (2018): Phase 134

หัวข้อการเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 

 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กรุงเทพฯ

 

                           

 เอกสารโครงการ Research Zone (2018): Phase 134 หัวข้อการเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กรุงเทพฯ

โครงการพัฒนาทักษะการสืบค้นสารสนเทศสำหรับนักศึกษาครูชีววิทยา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 

ณ ห้อง 101 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

วิทยากร 1. อาจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน

              2. อาจารย์ฐาปนา จ้อยเจริญ

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์