ร่วมประชุม แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักสูตรการผลิตครูเป็นเลิศ 4 ปี

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​

19-23 พฤศจิกายน 2561

  

  

 


Bio Safety

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ : หลักสูตรขั้นต้นและปฏิบัติการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพให้กับอาจารย์ นักวิทยาในวันพฤหัสบดีที่ 20 และวันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561