ประวัติสาขาวิชา

        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเดิมเป็นโรงเรียนสตรีฝึกหัดครู  เปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐม   เป็นวิทยาลัยเมื่อปี
พ.ศ. 2513
ซึ่งขณะนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังเป็นหมวดวิทยาศาสตร์   ซึ่งประกอบด้วยวิชาเคมี  ชีววิทยา  ฟิสิกส์
และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

        Nakhon Pathom Rajabhat University was originally a teacher training school. Changed to Nakhon Pathom Teacher Training School. A college year in 1970, the Faculty of Science and Technology was the science. It consists of chemistry, biology, physics and science.

        พ.ศ. 2518  หมวดวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนเป็นคณะวิชาวิทยาศาสตร์ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ประกอบ
ด้วยภาควิชาต่าง ๆ ได้แก่  ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา  ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาสุขศึกษา 
ภาควิชาพลศึกษา  ภาควิชาคณิตศาสตร์  ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาหัตถศึกษาและ
อุตสาหกรรมศิลป์   และภาควิชาคอมพิวเตอร์

        พ.ศ. 2527  ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ. 2518  คณะวิชาวิทยาศาสตร์  เปลี่ยนชื่อเป็นคณะ
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และมีการเปิดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาลัยครู
ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2536 

        พ.ศ. 2535  ภาควิชาชีววิทยาได้เปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาชีววิทยาประยุกต์ตลอดมาจนถึงปี  พ.ศ. 2548

        พ.ศ. 2538  เริ่มประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ   วิทยาลัยครูนครปฐมจึงเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏนครปฐม 
คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มีภาควิชาต่าง ๆ  สังกัดอยู่รวมทั้งภาค
วิชาชีววิทยา

        พ.ศ. 2542 ได้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงภาควิชาชีววิทยาเป็นโปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์

        พ.ศ. 2549 โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์  ได้พัฒนาหลักสูตรชีววิทยา แขนงวิชาชีววิทยาและแขนงวิชาจุลชีววิทยา 
โดยเริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาชีววิทยา  ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2549

        พ.ศ. 2554  โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์  ได้ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  โดยเปิดรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

        พ.ศ. 2557  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัย ได้แก้ไขคำว่า “โปรแกรมวิชา” เป็น “สาขาวิชา”  และสาขาวิชาชีววิทยาได้พัฒนาหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม
คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร 5 ปี)

        พ.ศ. 2558   สาขาวิชาชีววิทยา  ได้ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) โดยมีการเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชา เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) โดยเปิดรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559