- มคอ. 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี)

- มคอ. 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี)