หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

(Bachelor  of  Education  Program in  Biology)

รายวิชา

  

  

 1)  4031101  ชีววิทยา 1                                                    (Biology 1)   

 2)  4031103  ปฏิบัติการชีววิทยา 1                                                  (Biology Laboratory 1)   

 3)  4031102  ชีววิทยา 2                                                    (Biology 2)            

 4)  4031104  ปฏิบัติการชีววิทยา 2                                                  (Biology Laboratory 2)        

 5)  4032201  พฤกษศาสตร์   
                           (Botany) 

 6)  4032301  สัตววิทยา                                                               (Zoology)

 7)  4032401  พันธุศาสตร์                                                       (Genetics)

 8)  4032601  จุลชีววิทยา                                                             (Microbiology)  

 9)  4033104  ชีววิทยาของเซลล์                                                    (Cell Biology) 

 10) 4033802 ชีววิทยาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1                       (Biology in Upper Education 1)

 11) 4033803 ชีววิทยาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2                       (Biology in Upper Education 2)

 12) 4034102 นิเวศวิทยา                                                               (Ecology)  

 13) 4034201 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช                           (Plant Tissue Culture)

 14) 4034501 เทคนิคทางชีววิทยา                                           (Techniques in Biology)

 15) 4034901 การวิจัยเบื้องต้นทางชีววิทยา                       (Introduction to Research in Biology) 

 16) 4034903 สัมมนาชีววิทยา                                                      (Seminar in Biology)    

 17) 4034804 วิธีวิทยาการสอนชีววิทยา 1                                       (Biology Teaching Methodology 1)

 18) 4034805 วิธีวิทยาการสอนชีววิทยา 2                           (Biology Teaching Methodology 2) 

 19) 4033107 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพื้นฐาน                            (Basic Environmental Science)

 20) 4033108 วิทยาศาสตร์ทางทะเลเบื้องต้น                                 (Introduction to Marine Science)

 21) 4033109 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต                                 (Organism Evolution)

 22) 4033201 กายวิภาคและสัณฐานวิทยาของพืช                           (Anatomy and Morphology of Plant) 

 23) 4033206 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ                                         (Economic Botany) 

 24) 4033207 สาหร่ายวิทยา                                                     (Phycology)

 25) 4033208 เมแทบอลิซึมของพืช                                                (Plant Metabolism)        

 26) 4033209 ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทางชีววิทยา                                     (Biolgical Local Products) 

 27) 4033403 พันธุศาสตร์ของเซลล์                                                 (Cytogenetics) 

 28) 4033601 เทคโนโลยีชีวภาพ                                                   (Biotechnology)  

 29) 4033605 ชีววิทยาระดับโมเลกุล                                     (Molecular Biology)

 30) 4033606 ชีวสารสนเทศ                                                          (Bioinformation)

 31) 4033607 การควบคุมโดยชีววิธี                                                 (Biological Control)

 32) 4033801 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์                               (Science Process Skills)

 33) 4034101 สรีรวิทยาทั่วไป                                                        (General Physiology)  

 34) 4034106 ความหลากหลายทางชีววิทยา                                    (Biological Diversity) 

 35) 4034401 พันธุวิศวกรรม                                                          (Genetic Engineering)

 36) 4034502 ไมโครเทคนิค                                                       (Microtechnique)

 37) 4034701 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ขั้นพื้นฐาน                                    (Basic Conservation Biology)