อาจารย์ประจำสาขาวิชา

คุณวุฒิ

ติดต่อ

ผศ. ดร.ทศพร  พิพัฒน์ภานุกูล

ปร.ด. (ชีววิทยา)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วท.ม. (ชีววิทยา)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วท.บ. (ชีววิทยา)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ห้องพัก SC. 418

E-mail; pipatpanukul@hotmail.com

Webpage

อาจารย์อนัญญา  ทองสิมา

Anunya Thongsim

วท.ม. (พฤกษศาสตร์)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ห้องพัก 447 อาคาร A4

E-mail; tyaowaluck@hotmail.com

Webpage

อาจารย์ ดร. เมธานี  หอมทอง

Dr. Methanee Homthong

ปร.ด. (พันธุศาสตร์)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

วท.ม. (พันธุศาสตร์)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์)

สถาบันราชภัฏนครปฐม

(เกีรยตินิยมอันดับ 2)

ห้องพัก 431 อาคาร A4

E-mail; mathanee_t12@hotmail.com

Webpage

ผศ. ดร.ธีรารัตน์  แช่มชัยพร

Dr. Teerarat Chaemchaiyaporn

ปร.ด. (พฤกษศาสตร์)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กศ.ม. (ชีววิทยา)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กศ.ม. (วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ห้องพัก 447 อาคาร A4

E-mail; Teerarat_61@hotmail.com

Webpage

อาจารย์วันเพ็ญ คำเทศ

Wanpen Kamtet

ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ชีววิทยา)

(เกีรยตินิยมอันดับ 2)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ห้องพัก 447 อาคาร A4

E-mail; Plewanpen09@hotmail.com

Webpage

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ    

นางสุกัญญา แย้มสรวล

วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์)

สถาบันราชภัฏนครปฐม

ห้องพัก 431 อาคาร A4

E-mail; sukanya_tan162518@hotmail.com

นางสาววันเพ็ญ แก้วพุก

วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์)

สถาบันราชภัฏนครปฐม

ห้องพัก 431 อาคาร A4

E-mail; kaewpuk2@hotmail.com