- บทความทางวิชาการ เรื่อง มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางวิทยาศาสตร์: ประเภทและเครื่องมือประเมิน

- วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค.) 2560

 

 

- บทความทางวิชาการ เรื่อง การใช้คำถามในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ 5 ขั้นตอน (5E Model of Instruction) 

- นิตยสาร สสวท. ปีที่ 43 ฉบับที่ 196 กันยายน - ตุลาคม 2558

 

ผลของระบบเกษตรกรรมต่อความหลากหลายของชนิดจุลินทรีย์ในดินในพื้นที่ปลูกผักจังหวัดนครปฐม

วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561