Statistics Statistics
69978
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday64
ThisMonth This Month1,478
LastMonth Last Month1,025
ThisYear This Year6,286
LastYear Last Year12,810

http://msc.npru.ac.th/

 

      1. รหัสและชื่อหลักสูตร

    ภาษาไทย                           หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

    ภาษาอังกฤษ                      Bachelor of  Accountancy

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

    ชื่อเต็ม (ไทย)                      บัญชีบัณฑิต

   ชื่อย่อ (ไทย)                        บช.บ.

   ชื่อเต็ม (อังกฤษ)                  Bachelor of  Accountancy

    ชื่อย่อ (อังกฤษ)                   B.Acc.

 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

    ไม่มี

 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต

 

5. รูปแบบของหลักสูตร

    5.1  รูปแบบ

          เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

    5.2  ภาษาที่ใช้

          ภาษาไทย

    5.3  การรับเข้าศึกษา

          รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย

    5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

          เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

    5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

          ให้ปริญญาบัญชีบัณฑิต เพียงปริญญาเดียว

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

     6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) รหัสหลักสูตร 25461471100924 

     6.2 คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ  ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ให้ความเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ

     6.3 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ ..../2563 วันที่.......เดือน..........พ.ศ. 2563 ให้ความเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ

     6.4 สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ..../2563 วันที่.......เดือน..........พ.ศ. 2563 ให้ความเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ

      6.5 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ..../2563 วันที่.......เดือน..........พ.ศ. 2563 ให้ความเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย

      6.6 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ..../2563 วันที่.......เดือน..........พ.ศ. 2563 ได้อนุมัติหลักสูตรให้เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

      6.7 สภาวิชาชีพบัญชีเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตร วันที่ ……... เดือน …................. พ.ศ.............

 

7. การขอรับการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหลักสูตร

        หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 (ครึ่งรอบของระยะเวลาศึกษา)

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

           8.1 ผู้ทำบัญชี

           8.2 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

           8.3 ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

           8.4 ครู อาจารย์ นักวิชาการบัญชี

           8.5 พนักงานหน่วยงานราชการ และธุรกิจเอกชน

           8.6 ประกอบธุรกิจส่วนตัว

           8.7 ผู้วางระบบบัญชี