Statistics Statistics
69979
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday64
ThisMonth This Month1,479
LastMonth Last Month1,025
ThisYear This Year6,287
LastYear Last Year12,810

http://msc.npru.ac.th/

 

ปรัชญา
ทักษะดี  มีจรรยาบรรณ  ก้าวทันเทคโนโลยีเป็นนักบัญชีมืออาชีพ
วิสัยทัศน์
             มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ด้านวิชาชีพการบัญชี มีคุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู้นำ และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น
พันธกิจ
1.    ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทางวิชาชีพการบัญชี

2.    เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นำ 
3.    บริการทางวิชาการและโอกาสทางการพัฒนาความรู้แก่ท้องถิ่น
4.    พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีการบัญชี
5.    สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านบัญชีเชิงบูรณาการ

เป้าหมายของสาขาวิชา
          1.    บัณฑิตทางการบัญชีมีความสามารถทางวิชาการพร้อมที่จะก้าวไปสู่วิชาชีพในอนาคต
          2.    บัณฑิตทางการบัญชีมีทักษะชีวิตด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
          3.    ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งมากขึ้น
เป้าหมายด้านการจัดการศึกษา
          1.    บัณฑิตมีความรู้ทางด้านบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง
          2.    บัณฑิตมีคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณและเห็นคุณค่าแห่งวิชาชีพ
          3.    บัณฑิตนำความรู้ทางด้านทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพ
          4.    ผลิตบัณฑิตในสาขาบัญชีให้มีจำนวนสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ

    วัตถุประสงค์
          1.    เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพทางการบัญชี
          2.    เพื่อให้บัณฑิตมีบุคลิกลักษณะที่เหมาะสมแก่การประกอบอาชีพ
          3.    เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำความรู้ทางด้านบัญชีไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
          4.    เพื่อให้บัณฑิตสามารถใช้วิจารณญาณในการแก้ปัญหาในการประกอบวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
เป้าหมายด้านการปรับปรุงหลักสูตร
          1.    หลักสูตรวิชาการบัญชีมีมาตรฐาน
          2.    ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

    วัตถุประสงค์
          1.    เพื่อเสริมสร้างหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
          2.    เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
          3.    เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ครอบคลุมตามความต้องการของตลาดแรงงาน
        
เป้าหมายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
          1.    สามารถให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน
          2.    สามารถให้การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น

    วัตถุประสงค์
          1.    เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น
          2.    เพื่อให้ชุมชนได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง
เป้าหมายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
          1.    บัณฑิตรู้จักใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพอย่างเหมาะสม
          2.    ส่งเสริมให้บุคลากรนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาถ่ายทอดให้บัณฑิต
    วัตถุประสงค์
          1.    เพื่อให้บัณฑิตนำเอาเทคโนโลยีไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
          2.    เพื่อให้บุคลากรนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาถ่ายทอดให้บัณฑิต
เป้าหมายด้านการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร
          1.    บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ
          2.    บุคลากรได้รับการฝึกอบรมในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ
          3.    เปิดโอกาสให้บุคลากรแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคลากรของสถาบันอื่น
    วัตถุประสงค์
          1.    เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพ
          2.    เพื่อให้บุคลากรพัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เป้าหมายด้านการส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
           1.    บุคลากรมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางวัฒนธรรม
           2.    บุคลากรตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม
    วัตถุประสงค์
           1.    เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่วัฒนธรรมของท้องถิ่น
           2.    เพื่อปลูกฝังเอกลักษณ์ทางประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น

           3.    เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของชาติให้กับนักศึกษาและชุมชนในท้องถิ่น

 

 

คุณสมบัติของนักบัญชี
คุณสมบัตินักบัญชีมีพร้อมไว้    ต้องมีใจรักงานหมั่นฝึกฝน
คำนวณไวไหวพริบดีมีอดทน    หาความรู้สู่ตนทันเหตุการณ์
ต้องยึดมั่นความสัตย์ซื่อถือสัจจะ    มีมานะมีขันติมิเกียจคร้าน
ต้องละเอียดรอบคอบกอปรการงาน    ตรงต่อกาลเวลานัดอย่าผลัดวัน
รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่กำหนด    งานสะอาดหมดจดและสร้างสรรค์
มารยาทนอบน้อมมาพร้อมกัน    ทำทุกวันเป็นนิสัยให้เคยชิน
ควรมีพร้อมคุณสมบัติบัญญัติไว้    งานจะได้เลิศล้ำสำเร็จสิ้น
เคารพกรอบกฎเกณฑ์เป็นอาจิณ    คนดูหมิ่นมิวางใจ...ก็ไม่มี
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
1.    มีบุคลิกภาพดี
2.    มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3.    มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำ
4.    มีความคิดริเริ่มและสนใจใฝ่รู้วิชาชีพและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
5.    สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีได้อย่างน้อย 1 โปรแกรม
6.    สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานได้  เช่น  Microsoft  Word Microsoft  Excel
7.    สามารถวิเคราะห์รายการค้าได้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
8.    สามารถจัดทำรายงานภาษีได้  เช่น  รายงานภาษีขาย  รายภาษีซื้อ  แบบ ภ.พ. 30
9.    สามารถจัดทำงบการเงินได้ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10.    มีความรู้ความเข้าใจด้านศัพท์บัญชีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
11.    รู้และเข้าใจในจรรยาบรรณวิชาชีพ
12.    ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชองที่มีต่อสังคม

วิธีการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาการบัญชี
1.    ศึกษาเนื้อหาวิชาที่จะเรียนก่อนเข้าชั้นเรียน
2.    มีสมาธิในขณะที่เรียน
3.    ทำความเข้าใจเนื้อหาในขณะที่เรียนและทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
4.    เนื้อหาตอนใดที่ไม่เข้าใจ ต้องสอบถามผู้สอนทันที อย่าปล่อยให้เลยไป มิฉะนั้นจะไม่เข้าใจเรื่องต่อๆ ไป
5.      ต้องขยันทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ
6.    ควรศึกษาถึงความสัมพันธ์ของเรื่องที่กำลังศึกษาอยู่กับเรื่องที่ได้ศึกษามาแล้วอย่างละเอียดถี่ถ้วน
7.    ต้องเขียนตัวหนังสือให้อ่านง่าย ชัดเจน และสะอาดเรียบร้อย
8.    ต้องฝึกหัดให้เป็นผู้ที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วและไม่ผิดพลาด
9.    ฝึกให้มีความเชื่อมั่นในตนเองและละเอียดรอบคอบ