Statistics Statistics
65957
Online User Online1
Today Today32
Yesterday Yesterday25
ThisMonth This Month347
LastMonth Last Month658
ThisYear This Year2,265
LastYear Last Year12,810

http://msc.npru.ac.th/

 

ระบบการจัดการศึกษา

1. ระบบการจัดการศึกษา

          1.1 ระบบ

              ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยข้อกำหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ค) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ง)

          1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

              ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  และเป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

          1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

              ไม่มี

2. การดำเนินการหลักสูตร

          2.1 วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

              ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม - เดือนพฤศจิกายน

              ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนเมษายน

              ภาคฤดูร้อน         เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม                                      

          2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

              2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

              2.2.2 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

          2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า

              นักศึกษาแรกเข้ามีคุณวุฒิที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อแผนการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน นอกจากนั้นนักศึกษาอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัว การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ตลอดจนการขาดเป้าหมายของการศึกษา

          2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3

              2.4.1 อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาร่วมกันจัดแผนการศึกษา จัดการเรียนการสอน และจัดลำดับการเรียนทั้งหลักสูตร

              2.4.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำแก่นักศึกษาแรกเข้าเมื่อมีปัญหาในการปรับตัวในมหาวิทยาลัย และจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่กับนักศึกษารุ่นน้อง

              2.4.3 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมเสริมภาษาอังกฤษระหว่างภาคการศึกษาของสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย

3. ระบบการศึกษา

              ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ค)  ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ง)   

4. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย

              เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก จ)