Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

ข่าวประชาสัมพันธ์

-------------------------------------------------------------------------------------------

ขอแสดงความยินดี..

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเข้าแข่งขันทักษะวิชาการเนื่องในงานกีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 40 "อรพิมเกมส์" ระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2561 
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

ได้รับเหรีญรางวัลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

นายเปรมชัย กลิ่นเถื่อน      เหรียญทอง  Microsoft Access 2013
นายกฤตนัย บุปผา            เหรียญเงิน   Microsoft Access 2013
นายธีระพัทธ์ เขื้อฉ่ำหลวง   เหรียญทอง  Microsoft Excel 2013
นายธรรมรัตน์โหมดแจ่ม     เหรียญเงิน   Microsoft Excel 2013
น.ส.พัทตพิมล น้อมศิริการ เหรียญทอง  Microsoft Power point 2013
น.ส.นิ้ง ตามูล                  เหรียญเงิน   Microsoft Power point 2013
นายนุกูล ประเสริฐสรชัย     เหรียญทอง  Microsoft Word 2013
น.ส.คุณิตาพร พิมพิรัตน์    เหรียญทอง  Microsoft Word 2013