ยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ในการแข่งขันทักษะวิชาการ พจนก. ครั้งที่ 41 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ 5 ทักษะ

สรุป เหรียญ ทั้งหมด
ทอง 7 เงิน 2 ทองแดง 1

0

 

 

สรุปรายงานผลการดำเนินการโครงการ

ราชภัฏนครปฐมวิชาการ ครั้งที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

 

 

กิจกรรมการแข่งขันงานราชภัฏนครปฐมวิชาการ ครั้งที่ 3
ชื่อการแข่งขัน : การสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิก
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30-16.30 น.
สถานที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 632

 

โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 7 คน ได้รับรางวัลดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ (จำนวน 1 รางวัล)
คือ นางสาวมนภัทร กลีบทอง โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดสุพรรณบุรี

 

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,200 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ (จำนวน 1 รางวัล)
คือ นายปวริศ วงค์เจริญรัตน์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดกาญจนบุรี

 

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ (จำนวน 1 รางวัล)

คือ นายณัฏฐ์ชนนท์ อรรควิมล โรงเรียนบางลี่วิทยา จังหวัดราชบุรี

 

 


-------------------------------------------------------------------------------------------ข่าวประชาสัมพันธ์

-------------------------------------------------------------------------------------------