สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เพื่อประชาสัมพันธ์ ด้านการเรียนการสอน กิจกรรมการแสดงนิทรรศการ การประกวด และข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

รวมถึงแวดวงศิลปะ การออกแบบ เพื่อเปิดโลกทัศน์และสร้างแรงบันดาลใจ เป็นแหล่งความรู้นอกห้องเรียน

และเป็นที่แสดงความคิดเห็นหรือแสดงผลงานของนักศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะ มุมมอง และแนวคิดของกันและกัน