รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Chemistry
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (เคมี)
ชื่อย่อ (ไทย) : ค.บ. (เคมี)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Chemistry)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Chemistry)
 
อัตลักษณ์

ความรู้ดี ทักษะการสอนเด่น เน้นจรรยาบรรณ ก้าวล้ำสู่สากล

จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตรที่เรียนตลอดทั้งหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 173 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) พ.ศ. 2556 ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับ 9 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ บังคับ 6 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ บังคับ 6 หน่วยกิต
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับ 6 หน่วยกิต
ข้อกำหนดเฉพาะ ให้เลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดๆ อีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาชีพครู จำนวนไม่น้อยกว่า 59 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาเอก จำนวนไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


1. ครูเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
3. นักวิชาการศึกษา
4. บุคลากรทางการศึกษา
5. พนักงานในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
6. นักเคมีในหน่วยงานของรัฐและเอกชน

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบหลักสูตรเพิ่มเติม (มคอ.2)


 
หนังสือรับรองคุณวุฒิ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี  (หลักสูตร 4 ปี) (ปรับปรุงปี 2562) โหลดที่นี่