คุณลักษณะ

มีความรอบรู้ในวิชาชีพ
มีความรู้ความสามารถด้านเคมี สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยทางเคมีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข รวมทั้งติดตามเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
มีทักษะปฏิบัติ
มีทักษะปฏิบัติการทางเคมีที่ถูกต้อง ตระหนักถึงความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี
มีทักษะทางสังคม
มีเจตคติ มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตลอดจนนำความรู้ความสามารถทางด้านเคมีไปใช้ประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคม

 

สมรรถนะ
ความรอบรู้ในวิชาชีพ
การคำนวณและการเตรียมความเข้มข้นสารละลาย การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การมีความรู้ด้าน ISO
ทักษะปฏิบัติการทางเคมี
มีทักษะด้านการชั่ง ตวง และวัด การไทเทรต การสกัดด้วยกรวยแยก เทคนิคการใช้เครื่องแก้วอุปกรณ์ ได้แก่ การกรองสารละลายโดยการเทผ่านแท่งแก้ว การสกัดด้วยกรวยแยก การดูดสารละลายด้วยปิเปตต์ การปรับปริมาตรในขวดปรับเชิงปริมาตร บิวเรตต์ การต่อชุดเครื่องกลั่นธรรมดา มีทักษะการไทเทรต การใช้เครื่องมือพื้นฐานทางเคมี (เช่น เครื่องระเหยแห้งสุญญากาศลดความดันแบบหมุน เครื่อง UV เป็นต้น) สามารถจัดเตรียมและใช้อุปกรณ์เครื่องแก้วในแต่ละการทดลองได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง และสามารถสอบเทียบเครื่องชั่งได้ 
การจัดการห้องปฏิบัติการเคมีปลอดภัย
สามารถปฏิบัติตามแนวเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (ESPReL) ได้อย่างมีประสิทธืภาพ เช่น การจัดการของเสียสารเคมี การจัดการเครื่องแก้วที่แตก การจัดหมวดหมู่สารเคมี เป็นต้น 
 
ดาวน์โหลดแผนพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ