คุณลักษณะ

มีความรอบรู้ในวิชาชีพ
มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ความรู้เฉพาะสาขาวิชาเคมีทั้งด้านเคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ และเคมีวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งและเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอยู่เสมอ
มีทักษะด้านจัดการเรียนรู้
มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย และสำหรับผู้เรียนที่หลากหลาย รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ
มีทักษะทางสังคม
มีเจตคติ มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
 
สมรรถนะ

ความรอบรู้ในวิชาชีพ
สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ได้ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และนำความรู้ไปใช้ในการทำโครงงานและการทำวิจัย สามารถจัดเตรียมและใช้เครื่องแก้วในแต่ละการทดลองได้อย่างเหมาะสม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถคำนวณและเตรียมความเข้มข้นของสารละลาย สามารถสร้างสื่อสำหรับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ได้
ทักษะด้านจัดการเรียนรู้
สามารถจัดกิจกรรมเตรียมสารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจาวันได้ เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า ยาหม่องน้ำ เป็นต้น มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 
ดาวน์โหลดแผนพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ