Facebook สาขานิเทศศาสตร์

 

Statistics Statistics
66907
Online User Online1
Today Today26
Yesterday Yesterday17
ThisMonth This Month609
LastMonth Last Month797
ThisYear This Year1,406
LastYear Last Year11,835

งานเขียนสารคดีเพื่อการประชาสัมพันธ์ หน้า 8

งานเขียนสารคดีเพื่อการประชาสัมพันธ์ หน้า 3-4

ผลงานนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม สสส.และอสมท. ได้รับรางวัล 25000 บาท พร้อมโล่ห์รางวัล

http://mcot-web.mcot.net/mcot-testing/site/streaming?id=53622785be0470fbfe8b4571&type=video#.U2LqfN9GzqC
หนังสั้น เรื่อง ภานุวิช ราวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6 ระดับอุดมศึกษา ภายใต้หัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแต่องค์รัน” จัดโดยกองทัพบก https://www.facebook.com/commartsnpruofficail/videos/510444672679041/
หนังสั้น เรื่อง ขอบคุณครับ ครู ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6 ระดับอุดมศึกษา ภายใต้หัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแต่องค์รัน” จัดโดยกองทัพบกhttps://www.facebook.com/commartsnpruofficail/videos/509773719412803/
 

                                                                             

                                                                              นายเทพประทาน  บุญเสริม

        มหาวิทยาลัยศิลปกร ร่วมกับ ทายาทพระยาอนุมานราชธน  และบริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีพ จำกัด ขัดการประกวดวรรณกรรม “รางวัลพระยาอนุมานราชธน” เนื่องในงานวันพระยาอนุมานราชธน ประจำปี 2560 บุญเสริม  เทพประทาน นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ หมู่เรียนที่ 60/64 เข้ารอบชิงชนะเลิศ 1 ใน 20 เรื่อง ประเภทเรื่องสั้นจากทั้งหมด จำนวน 169 เรื่อง และในรอบชิงชนะเลิศมี 2 รางวัล โดยคณะกรรมการฯพิจารณาตัดสินและประกาศผลการประกวด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 ปรากฏว่า นายเทพประทาน บุญเสริม ได้รับรางวัลที่ 2 เรื่องสั้นชื่อ “Hero” นามปากกา “บุญเสริม” ได้รับเหรียญรางวัลพระยาอนุมานราชธน พร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท

 

                                                                

โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาสั้นกองทุนยุติธรรม นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ หมู่เรียนที่ 57/53 ผ่านเข้ารอบ 12 ทีมสุดท้ายจากจำนวนเกือบ 200 ทีม และได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ  1 จัดเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ชั้น 6 (ลานไอแมกซ์) ชื่อผลงาน “เคียง” สมาชิกในทีมประกอบด้วย1.นางสาวจิดาภา   แสนใจกล้า 2.นางสาวภัคนิษฐ์กา ยลวงษ์   3.นายสุรัตน์ จิวยิ้น

 

                                                                      

บริษัท โตโยต้า จำกัด นครปฐม จัดโครงการประกวดภายตร์สั้นในหัวข้อ “พลังจิตอาสาชวนทำดี ตามวิถีพอเพียง” เมื่อวันที่ 24 กันยายน  2560 นักศึกษาหมู่เรียนที่ 57/53 ร่วมกับรุ่นน้อง ได้รับรางวัล จำนวน 5 รางวัล ดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศ เรื่อง “ทำตามพ่อ กยศ.” จากทีม ข้าวเช้าหกโมงเย็น สมาชิประกอบด้วย 1. นายอนุวัตร  มูลพินิจ  2. นายสุรัตน์ จิวยิ่น 3. นายเกียรติเกรียงไกร  เทียนทอง  4. นางสาวจิดาภา  แสนใจกล้า 5. นายธีรศักดิ์  แหวนเงิน  6. นางสาวภัคนิษฐ์กา  ยลวงค์ 7. นางสาวธนาภรณ์  ทองเปรม  8. นางสาวณหทัย  ดีวัน 9. นายเศรษฐณัฐ  พบฤทธิ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง “พี่” จากทีม Tui – nui Production สมาชิกประกอบด้วย 1. นายชัยชนะ  บัวทอง  2. นายทศพร  ศิริทศพร

 รางวัลชมเชย เรื่อง “สำนึกพอเพียง” จากทีม GGP สมาชิกประกอบด้วย 1. นายวิทวัส  หลำเจริญ    2. นางสาวสุวพร  เจริญสุข 3. นาวภูวดล  ไชยกิจ

เรื่อง “กิน (ไม่) หมด” จากทีม ว๊อปแว๊ปสตูดิโอ สมาชิกประกอบด้วย 1. นาวสุรัตน์  จิวยิ่น  2. นางสาวภัคนิษฐ์กา  ยลวงศ์ 3. นายเศรษฐณัฐ  พบฤทธิ์

เรื่อง “ครอบครัวฉันพอเพียง” จากทีม อ้าว  เฮ้ย  สมาชิกประกอบด้วย 1. นางสาวธัญธิดา  บุญพรหม  2.นางสาวสิรินรี  งามศิลา 3. นางสาวอรวรรณ  พยัคฆ์ 4. นางสาวกรกรนก  กำหนด 5. นางสาวศิริวรรณ  เมฆสง่า ช 6. นางสาวกานต์มณี  ตั้งเต็มเกียรติ 7. นายณฐธนพร  วรโชติโภคิณวัฒนา 8. นายธานาพล  ดากาวงศ์

 9. นายธนภัทร  โยธร  10. นายชิษณุพงศ์  พงษ์ประพันธ์