อาจารย์แก้วตา  ริวเชี่ยวโชติ 

  ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

                   

               

              Facebook

      สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

 

   

 

         

 

 

 

          

Statistics Statistics
19579
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month50
LastMonth Last Month336
ThisYear This Year3,085
LastYear Last Year2,961

 

 

Slider images
Slider images
Slider images

ข่าวประชาสัมพันธ์

                

 

  • 24/01/62 - 21/02/62   ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนอายุ 2 - 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2562
  • 26/10/61  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 เข้ารับการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมออกฝึกประสบการณ์ ณ หอประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • 29/10/61   คณาจารย์และคุณครูศูนย์สาธิตฯ ต้อนรับคณะผู้มาศึกษาดูงานจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ณ ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • 14/12/61  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 เข้ารับการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมออกฝึกประสบการณ์  ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • 18/01/62  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 เข้ารับการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมออกฝึกประสบการณ์  ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • 04/02/62  โรงเรียนส่งผลการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
  • 15/02/62   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 เข้ารับการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมออกฝึกประสบการณ์  ครั้งที่ 4 ณ หอประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • 08/03/62  สัมมนาหลังฝึกสอน / รายงานตัวหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พร้อมส่งเะอกสาร ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว

ภาพกิจกรรมของสาขาวิชา

                             

                                   ต้อนรับคณะผู้มาศึกษาดูงาน จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)

                         

  ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก.                   ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการ              ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  

       สัมพันธ์ ครั้งที่ ๔๐ (ลีลาประกอบเพลง)                          พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ ๔๐ (เล่านิทาน)                      พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ ๔๐

                                                                                                                                                                              (จัดป้ายนิเทศ)

                             

                           ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

                         

                                   ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

                                

                                                     คณาจารย์และคุณครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นวิทยากรอบรมครู ตชด.

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ 

                         

Facebook ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย                     NPRU e-learning                    ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์และบุคลากร

                      

        สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา                  Chrisdelivery                     เครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)