อาจารย์แก้วตา  ริวเชี่ยวโชติ 

  ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

                   

               

              Facebook

      สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

 

   

 

         

 

 

 

          

Statistics Statistics
20153
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday14
ThisMonth This Month218
LastMonth Last Month219
ThisYear This Year437
LastYear Last Year3,222

 

 

ความเป็นมาของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

        โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย แต่เดิมใช้ชื่อว่าภาควิชาการอนุบาลศึกษา  ซึ่งจัดตั้งขึ้นมาในปีการศึกษา 2521 ในสมัยอาจารย์จรินทร์  ชาติรุ่ง  ดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยครูนครปฐม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดสอนในระดับปริญญา   (ป.กศ.สูง) วิชาเอกการอนุบาลศึกษาและวิชาโท  การอนุบาลศึกษา  เพื่อตอบสนองความต้องการครูอนุบาลที่กำลังขาดแคลน  ผู้ที่มีบทบาทในการจัดตั้งภาควิชาการอนุบาลศึกษาคือ  อาจารย์ฒามรา  ผลัดธุระ และอาจารย์นารี  ศิริทรัพย์  การจัด     การเรียนการสอนนอกจากอาจารย์ในภาควิชาเป็นผู้สอนแล้ว  ยังได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ในภาควิชาอื่นๆ มาร่วมสอนด้วย

         ในปีการศึกษา  2522  ภาควิชาการอนุบาลศึกษา  ได้เปิดศูนย์เด็กเล็กของภาควิชาขึ้นมา  เปิดรับเด็กนักเรียนอายุ  3 – 6 ปี วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาที่เรียนวิชาเอก –โท  การอนุบาลศึกษาได้ใช้เป็นแหล่งความรู้  เข้าไปสังเกต  การสอน  สังเกตพฤติกรรมเด็ก  และใช้เป็นห้องฝึกปฏิบัติการ  รวมทั้งให้เป็นศูนย์เด็กตัวอย่างแก่ชุมชนและผู้ที่สนใจ  โดยความร่วมมือจากศาสตราจารย์ลัดดา  นีละมณี  ศึกษานิเทศก์กรมการฝึกหัดครู เป็นที่ปรึกษา

          ในระยะต่อมาภาควิชาการอนุบาลศึกษาได้รับโอนอาจารย์จากภาควิชาอื่นในวิทยาลัยครูนครปฐมและโอนจากหน่วยงานอื่นๆ  เพิ่มขึ้น ทำให้ภาควิชามีศักยภาพมากขึ้นจนในปีการศึกษา  2527 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518  เพื่อตอบสนองความต้องการโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ภาควิชาการอนุบาลศึกษาจึงขยายการรับนักศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี  (ป.กศ. สูง และ ค.บ.)  ทั้งในภาคปกตอและในวันเสาร์ – อาทิตย์ ตามโครงการอบรมครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษา (อ.คป.) และโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.)

           ในปีพ.ศ.  2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามสถาบันราชภัฏให้ใช้แทนชื่อ วิทยาลัยครู ทั่วประเทศ  ภาควิชาการอนุบาลศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะครุศาสตร์  สถาบันราชภัฏนครปฐม  ยังคงปฏิบัติภาระกิจเพื่อสนองตอบนโยบายและภารกิจของคณะและสถาบัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาทั้งในระดับอนุปริญญา(อ.คศ.) ปริญญาตรี 2 ปีหลัง และปริญญาตรี (คบ.) วิชาเอกการอนุบาลศึกษา  ทั้งภาคปกติ และในวันเสาร์ –อาทิตย์ ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) และโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.พป.) กับทั้งปฏิบัติภารกิจในการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน และท้องถิ่นด้วยการจัดอบรม  จัดนิทรรศการ  เป็นวิทยากรให้ความรู้  เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนในท้องถิ่น จัดให้ศูนย์เด็กเล็กของภาควิชา  ซึ่งต่อมา ใช้ชื่อว่า  ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย  เป็นแหล่งสาธิต  เป็นโรงเรียนตัวอย่าง  และเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาโปรแกรมการศึกษาปฐมวัย  และผู้ที่สนใจทั่วไปอย่างแท้จริง

           ในภายหลัง ชื่อวิชาเอกการอนุบาลศึกษา  ได้เปลี่ยนเป็นโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  และในปี พ.ศ.2542 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสถาบัน  คณะวิชา  และภาควิชา  ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัยได้ย้ายโครงสร้างไปเป็นศูนย์ที่มีการบริหารจัดการขึ้นตรงกับคณะครุศาสตร์  ภาควิชาการอนุบาลศึกษา จึงเปลี่ยนเป็น โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  สถาบันราชภัฏนครปฐม