สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  Electrical Engineering

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

Slider images

ข่าว

-

ประกาศ
 
รายการ วันเริ่มต้น วันสุดท้าย
ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE 26 มิ.ย. 2562 8:30 น. 19 ก.ค. 2562 16:30 น.
ชั้นปี 1 26 มิ.ย. 2562 8:30 น. 19 ก.ค. 2562 16:30 น.
ชั้นปี 2 26 มิ.ย. 2562 8:30 น. 19 ก.ค. 2562 16:30 น.
ชั้นปี 3 26 มิ.ย. 2562 8:30 น. 19 ก.ค. 2562 16:30 น.
ชั้นปี 4 26 มิ.ย. 2562 8:30 น. 19 ก.ค. 2562 16:30 น.
ชั้นปี 5 26 มิ.ย. 2562 8:30 น. 19 ก.ค. 2562 16:30 น.
ชั้นปีอื่น ๆ 26 มิ.ย. 2562 8:30 น. 19 ก.ค. 2562 16:30 น.
ช่วงวันทำยกเลิกรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W) 2 ก.ย. 2562 8:30 น. 27 ก.ย. 2562 16:30 น.
ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร 26 มิ.ย. 2562 8:30 น. 2 ส.ค. 2562 16:30 น.
วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด 5 ส.ค. 2562 8:30 น. 30 ส.ค. 2562 16:30 น.
ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 1 ก.ค. 2562 8:30 น. 16 ส.ค. 2562 16:30 น.
ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด 26 มิ.ย. 2562 8:30 น. 30 ส.ค. 2562 16:30 น.
การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 26 ส.ค. 2562 8:30 น. 29 พ.ย. 2562 16:30 น.

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
  • font ราชการ
  • เอกสารโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 (กำลังปรับปรุง)
  • เอกสารโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 (กำลังปรับปรุง)
  • เอกสารฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า  (กำลังปรับปรุง)
รูปภาพกิจกรรม