สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  Electrical Engineering

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

Slider images

ข่าว
ประกาศ
 
รายการ วันเริ่มต้น วันสุดท้าย
ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE 17 ธ.ค. 2561 8:30 น. 1 ก.พ. 2562 16:30 น.
ชั้นปี 1 17 ธ.ค. 2561 8:30 น. 1 ก.พ. 2562 16:30 น.
ชั้นปี 2 17 ธ.ค. 2561 8:30 น. 1 ก.พ. 2562 16:30 น.
ชั้นปี 3 17 ธ.ค. 2561 8:30 น. 1 ก.พ. 2562 16:30 น.
ชั้นปี 4 17 ธ.ค. 2561 8:30 น. 1 ก.พ. 2562 16:30 น.
ชั้นปี 5 17 ธ.ค. 2561 8:30 น. 1 ก.พ. 2562 16:30 น.
ชั้นปีอื่น ๆ 17 ธ.ค. 2561 8:30 น. 1 ก.พ. 2562 16:30 น.
ช่วงวันทำยกเลิกรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W) 4 มี.ค. 2562 8:30 น. 5 เม.ย. 2562 16:30 น.
ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร 17 ธ.ค. 2561 8:30 น. 1 ก.พ. 2562 16:30 น.
วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด 4 ก.พ. 2562 8:30 น. 1 มี.ค. 2562 16:30 น.
ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 7 ม.ค. 2562 8:30 น. 22 ก.พ. 2562 16:30 น.
การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 5 มี.ค. 2562 8:30 น. 31 พ.ค. 2562 16:30 น.
ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด 17 ธ.ค. 2561 8:30 น. 29 มี.ค. 2562 16:30 น.
วันเปิดภาคเรียน 7 ม.ค. 2562 8:30 น. 7 ม.ค. 2562 16:30 น.
ช่วงวันสอบกลางภาค 25 ก.พ. 2562 8:30 น. 1 มี.ค. 2562 16:30 น.
ช่วงวันสอบปลายภาค ช่วงที่ 1 29 เม.ย. 2562 8:30 น. 10 พ.ค. 2562 16:30 น.
ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา 17 ธ.ค. 2561 8:30 น. 1 ก.พ. 2562 16:30 น.
วันปิดภาคเรียน 20 พ.ค. 2562 8:30 น. 20 พ.ค. 2562 16:30 น.

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
  • font ราชการ
  • เอกสารโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 (กำลังปรับปรุง)
  • เอกสารโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 (กำลังปรับปรุง)
  • เอกสารฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า  (กำลังปรับปรุง)
รูปภาพกิจกรรม