สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  Electrical Engineering

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

ประกาศ
  รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 4)
 
23 พ.ค. - 1 มิ.ย. 61 สมัครออนไลน์
23 พ.ค. - 5 มิ.ย. 61 สมัครตรงที่มหาวิทยาลัยฯ
7 มิ.ย. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ
8 มิ.ย. 61 (อ่านในประกาศ) ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน/ สัมภาษณ์
10 มิ.ย. 61 ประกาศผลสอบ
12 - 14 มิ.ย. 61 Clearing house (ทปอ.) รอบที่ 4 ยืนยันสิทธิ์ระบบกลาง
ข่าว
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
รูปภาพกิจกรรม