สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  Electrical Engineering

ข่าวประชาสัมพันธ์
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว รอบที่ 1 (Portfolio1) (ด่วนที่สุด)
  ผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 (Portfolio1) รายงานตัวระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00-15.00 น ณ อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม. คลิกดูรายละเอียด
  รายการ วันเริ่มต้น วันสุดท้าย
- ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE 3 ก.ค. 2560 9:00 น. 4 ส.ค. 2560 16:30 น.
- ชั้นปี 2 27 ก.ค. 2560 10:00 น. 4 ส.ค. 2560 16:30 น.
- ชั้นปี 3 27 ก.ค. 2560 10:00 น. 4 ส.ค. 2560 16:30 น.
- ชั้นปี 4 27 ก.ค. 2560 10:00 น. 5 ส.ค. 2560 16:30 น.
- ชั้นปี 5 27 ก.ค. 2560 10:00 น. 4 ส.ค. 2560 16:30 น.
- ชั้นปีอื่น ๆ 27 ก.ค. 2560 9:00 น. 15 ส.ค. 2560 16:30 น.
- ช่วงวันทำยกเลิกรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W) 31 ก.ค. 2560 8:30 น. 10 พ.ย. 2560 16:30 น.
- ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร 3 ก.ค. 2560 8:30 น. 11 ส.ค. 2560 16:30 น.
- วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด 15 ส.ค. 2560 8:30 น. 8 ก.ย. 2560 16:30 น.
- ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 31 ก.ค. 2560 8:30 น. 1 ก.ย. 2560 16:30 น.
- การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 13 พ.ย. 2560 8:30 น. 31 ม.ค. 2561 16:30 น.
- ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด 3 ก.ค. 2560 9:00 น. 31 ส.ค. 2560 16:30 น.
- วันเปิดภาคเรียน 31 ก.ค. 2560 8:30 น. 31 ก.ค. 2560 16:30 น.
- ช่วงวันสอบกลางภาค 18 ก.ย. 2560 8:30 น. 22 ก.ย. 2560 16:30 น.
- ช่วงวันสอบปลายภาค ช่วงที่ 1 20 พ.ย. 2560 8:30 น. 1 ธ.ค. 2560 16:30 น.
- ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา 27 ก.ค. 2560 10:00 น. 4 ส.ค. 2560 16:30 น.
- ช่วงวันทำการถอนรายวิชา 27 ก.ค. 2560 10:00 น. 4 ส.ค. 2560 16:30 น.
 

Slider images
Slider images
Slider images

 
ข่าว
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
รูปภาพกิจกรรม