สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 73000
อีเมล์: electrical@npru.ac.th | เฟสบุ๊ค : ElectricalEngineering-สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า#NPRU 
โทร : 0 3410 9300 ต่อ 3006-3007 | แฟกซ์ : 0 3426 1065