ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล (Data Storage Technology Center) 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ หัวหน้าศูนย์วิจัย


หน่วยวิจัยและศูนย์บริการวิชาการเครือข่ายเซนเซอร์และสมองกลฝังตัว (Sensor Networks and Embedded Systems Reserch Unit)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิฏฐิตา เชิดชู หัวหน้าหน่วยวิจัย


หน่วยวิจัยวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรและพลังงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา ควรคิด