ศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์

ประธานหลักสูตร

Phone (+66)3426-1024 Ext. 1827

Email piya@npru.ac.th

 

ผศ.ดร.ธวัชชัย ทองเหลี่ยม

ประธานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

Phone:

(+66)0-3410-9300 ext 3012 

Email: thawatchait@npru.ac.th

ผศ.ดร.นิฏฐิตา เชิดชู

Phone

(66) 34-109300 ext. 3000 

E-mail

nitthita@webmail.npru.ac.th

รศ.ดร.สันติ กูลการขาย

Phone

(66) 34-109300 ext. 3006-3007

E-mail

santi@webmail.npru.ac.th

รศ.ดร.สัญญา ควรคิด

Phone 

(+66)3426-1065

E-mail 

sanya@webmail.npru.ac.th

ผศ.อดิศร แก้วภักดี

Phone

(+66)3410-9300, Ext.3006-3007 

E-Mail

adisorn44@hotmail.com

ผศ.หฤทัย ดิ้นสกุล

Phone

(+66)0-3410-9300 ext 3012

Email

harutai@webmail.npru.ac.th

ผศ.ดร.เจษฎา สาททอง

Phone

 (+66) 86 545 4007

E-mail:

Sartthong@webmail.npru.ac.th

ผศ.วิโรจน์ บัวงาม

Phone

(+66)0-3410-9300

E-mail:

@webmail.npru.ac.th

ผศ.บัญชา หิรัญสิงห์

Phone

(+66)0-3410-9300

E-mail

hirunsing@yahoo.com

ผศ.เฉลิมชนม์ ตั้งวชิรพันธุ์

Phone

(+66)3410-9300, Ext.3006-3007

E-mail

shalerm@webmail.npru.ac.th

       

 

ผศ.ดร.โสภาพรรณ สุวรรณสว่าง

Phone

(+66)0-3410-9300 ext 3012

Email

sopapun@gmail.com

อ.สมบัติ หทัยรัตนา

Phone

(+66)0-3410-9300 ext 3013

Email

sombat_fibo9@yahoo.com

ผศ.ดร.อานนท์ อิศรมงคลรักษ์

Phone

(+66)0-3410-9300 ext  3010

Email

anone@webmail.npru.ac.th

ผศ.ดร.วทัญญู มีศรีสุข

Phone

(+66)0-3410-9300 ext  3010

Email

 watanyu@webmail.npru.ac.th