บุคลากร 

 

                   

  • นายบรรเจิด  เจริญพันธ์
  • นักวิทยาศาตร์ (ปฏิบัติการ)
  • โทร 034-109-300 ต่อ
  • อีเมล์ @npru.ac.th

                  

  • นายนิรัช ชัยหา
  • นักวิทยาศาตร์ (ปฏิบัติการ)
  • โทร 034-109-300 ต่อ 3006-3007
  • อีเมล์ nirat@npru.ac.th