ติดต่อเรา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อาคารวิศวกรรมและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อ. เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0 3410 9300

Fax : 0 3426 1065

e-mail : Electrical@npru.ac.th

เบอร์ภายใน

Tel 3006 - 3007