• สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปรับปรุงหลักสูตรมาจากสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม และสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2560 แบ่งออกเป็น 3 วิชาเอก
  • ​วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  • วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
  • วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • ขอรับรองหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าจาก สกอ. ปี 2560
  • ได้รับการรับรองหลักสูตร สกอ. ปี 2560 - 2564
 • ขอรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  • ได้รับการรับรองหลักสูตร ปี 2560 - ปี 2564
 • ขอรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
  • ได้รับการรับรองหลักสูตร ปี 2560 - ปี 2564
 • เปิดรับนักศึกษาปี 2560 
  • หมู่เรียน 60/93
  • หมู่เรียน 60/94
  • หมู่เรียน 60/95
 • เปิดรับนักศึกษาปี 2561 
  • หมู่เรียน 61/52
  • หมู่เรียน 61/53
  • หมู่เรียน 61/54
 • เปิดรับนักศึกษาปี 2562 
  • ​-