ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์สัญญาณโดยใช้ Spectrum Analyzer และ Vertor Network Analyzer

ชุดปฏิบัติการสื่อสารดิจิทัล 1 (Digital Communications Laboratory 1)

ชุดปฏิบัติการสื่อสารดิจิทัล 2 (Digital Communications Laboratory 2)

ชุดปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (Data Communications and Networking Laboratory)

ชุดปฏิบัติการสื่อสารแอนะล็อก 1 (Analog Communications Laboratory 1)

ชุดปฏิบัติการสื่อสารแอนะล็อก 2 (Analog Communications Laboratory 2)

ชุดปฏิบัติการสื่อสารแอนะล็อก 3 (Analog Communications Laboratory 3)