ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสาร 3 และ 4

ชุดปฏิบัติการไมโครเวฟ (Microwave Laboratory)

ชุดปฏิบัติการสายส่งสัญญาณ (Transmission Line Laboratory)

ชุดปฏิบัติการสื่อสารทางแสง 1 (Optical Communications Laboratory 1)

ชุดปฏิบัติการสื่อสารทางแสง 2 (Optical Communications Laboratory 2)

ชุดปฏิบัติการ Voice Over IP (VoIP)

ชุดปฏิบัติการสื่อสารไร้สาย (Wireless Communications Laboratory)

ชุดปฏิบัติการสายอากาศ 1 (Antenna Laboratory 1)

ชุดปฏิบัติการสายอากาศ 2 (Antenna Laboratory 2)