รายวิชาที่เปิดสอน
รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 53 หน่วยกิต
6501205 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5)
               Engineering Drawing
6501206 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม 1 1(0-3-0)
               Basic Engineering Laboratory 1
6501209 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 1 3(3-0-6)
               Electric Circuits Theory 1
6501210 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1 1(0-3-0)
               Electric Circuits Laboratory 1
6501212 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
               Computer Programming
6501213 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม 2 1(0-3-0)
               Basic Engineering Laboratory 2
6502200 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)
               Engineering Mechanics
6502201 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)
               Engineering Materials
6502202 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(3-0-6)
               Electrical Instruments and Measurements
6502203 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 2 3(3-0-6)
               Electric Circuits 2
6502205 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม 3 1(0-3-0)
               Basic Engineering Laboratory 3
6502206 วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก 3(3-0-6)
               Digital Circuit and Logic Design
6502207 ปฏิบัติการดิจิทัลลอจิก 1(0-3-0)
               Digital Logic Laboratory
6502208 อิเล็กทรอนิกส์ 1 3(3-0-6)
               Electronics 1
6502209 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1 1(0-3-0)
               Electronics Laboratory 1
6502210 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6)
               Electromagnetic Fields
6502211 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6)
               Signals and Systems
6502212 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม 4 1(0-3-0)
               Basic Engineering Laboratory 4
6503200 ระบบควบคุม 3(3-0-6)
               Control Systems
6503201 ไมโครโพรเซสเซอร์ 1 3(3-0-6)
               Microprocessor 1
6503202 ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์ 1 1(0-3-0)
               Microprocessor Laboratory 1
6504201 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร 1 3(3-0-6)
               English for Engineers 1
6504202 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร 2 3(3-0-6)
               English for Engineers 2

 

(2) หมวดวิชาเฉพาะด้านบังคับ 30 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนแขนงวิชาเอก 1 แขนงวิชา จาก 3 แขนงวิชา ดังนี้
2.1 แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
6553201 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3(3-0-6)
               Data Communication and Networking
6553202 หลักการไฟฟ้าสื่อสาร 3(3-0-6)
               Principle of Communications
6553203 การสื่อสารดิจิทัล 3(3-0-6)
               Digital Communications
6553204 การสื่อสารแบบแถบความถี่กว้าง 3(3-0-6)
               Broadband Communications
6553205 วิศวกรรมสายอากาศ 3(3-0-6)
               Antenna Engineering
6553206 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3(3-0-6)
               Microwave Engineering
6553207 เครือข่ายการสื่อสารและสายส่ง 3(3-0-6)
               Communication Network and Transmission Lines
6553208 การสื่อสารทางแสง 3(3-0-6)
               Optical Communications
6553209 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 1 1(0-3-0)
               Communications Engineering Laboratory 1
6553210 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 2 1(0-3-0)
               Communications Engineering Laboratory 2
6554211 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 3 1(0-3-0)
               Communications Engineering Laboratory 3
6554212 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 4 1(0-3-0)
               Communications Engineering Laboratory 4
6554213 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 1 1(0-3-0)
               Communications Engineering Project 1
6554214 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 2 1(0-3-0)
               Communications Engineering Project 2

 

 2.2 แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
6553202 หลักการไฟฟ้าสื่อสาร 3(3-0-6)
               Principle of Communications
6563201 อิเล็กทรอนิกส์ 2 3(2-2-5)
               Electronics 2
6563202 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 2 1(0-3-0)
               Electronics Laboratory 2
6563203 ไมโครโพรเซสเซอร์ 2 3(2-2-5)
               Microprocessor 2
6563204 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)
               Electronics Circuits Design
6563205 ปฏิบัติการการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-0)
               Electronics Circuit Design Laboratory
6563206 ระบบอัตโนมัติ 3(3-0-6)
               Automation Systems
6563207 การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูง 3(2-2-5)
               Advanced Digital Systems Design
6563208 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
               Electronics Circuits Design with Computer
6563209 สัมมนาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-0)
               Electronics Engineering Seminar
6573203 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 3(3-0-6)
               Power Electronics
6564200 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 1(0-3-0)
               Advanced Electronics Laboratory
6564201 โครงงานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 1(0-3-0)
               Electronics Engineering Project 1
6564202 โครงงานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 1(0-3-0)
               Electronics Engineering Project 2

 

2.3 แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
6553202 หลักการไฟฟ้าสื่อสาร 3(3-0-6)
               Principle of Communications
6573201 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 3(3-0-6)
               Electrical Machine 1
6573202 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 3(3-0-6)
               Electrical Machine 2
6573203 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 3(3-0-6)
               Power Electronics
6573205 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6)
               Electrical System Design
6573206 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6)
               High Voltage Engineering
6573207 เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 3(3-0-6)
               Sensors and Transducers
6573208 ระบบไฟฟ้ากำลัง 3(3-0-6)
               Electrical Power System
6573209 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 1 1(0-3-0)
               Electrical Power Engineering Laboratory 1
6573210 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 2 1(0-3-0)
                Electrical Power Engineering Laboratory 2
6574200 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 3 1(0-3-0)
                Electrical Power Engineering Laboratory 3
6574201 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 4 1(0-3-0)
                Electrical Power Engineering Laboratory 4
6574202 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 1 1(0-3-0)
                Electrical Power Engineering Project 1
6574203 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 2 1(0-3-0)
                Electrical Power Engineering Project 2

 

(3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก 9 หน่วยกิต
 3.1 แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
6554306 การจัดการวิศวกรรม 3(3-0-6)
               Engineering Management
6554307 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6)
               Safety Engineering
6554308 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)
               Engineering Economy
6554309 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6)
               Digital Signal Processing
6554310 อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง 3(3-0-6)
               Internet of Things
6554311 การสื่อสารเคลื่อนที่ 3(3-0-6)
               Mobile Communications
6554312 การแพร่กระจายคลื่นวิทยุและระบบนำร่อง 3(3-0-6)
               Radio Propagation and Navigation System
6554313 การสื่อสารผ่านดาวเทียมและเทคโนโลยีเรดาร์ 3(3-0-6)
               Satellite Communications and Radar Technology
6554314 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารกับการเกษตร 3(3-0-6)
               Applied Communications Technology in Agriculture
6554315 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 3(3-0-6)
               Special Topics in Communications Engineering

 

3.2 แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
6554306 การจัดการวิศวกรรม 3(3-0-6)
               Engineering Management
6554307 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6)
               Safety Engineering
6554308 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)
               Engineering Economy
6554309 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6)
               Digital Signal Processing
6564300 หุ่นยนต์เบื้องต้น 3(3-0-6)
               Basic Robots
6564301 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
               Computer Network
6564302 ระบบสมองกลฝังตัว 3(3-0-6)
               Embedded System
6564303 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 3(3-0-6)
               Robots Programming
6564304 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3(3-0-6)
               Industrial Electronics
6564305 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)
               Special Topics in Electronics Engineering

 

3.3 แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
6554306 การจัดการวิศวกรรม 3(3-0-6)
               Engineering Management
6554307 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6)
               Safety Engineering
6554308 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)
               Engineering Economy
6574301 โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย 3(3-0-6)
               Electrical Power Plants and Substations
6574302 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 3(3-0-6)
               Electrical Power System Analysis
6574303 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง 3(3-0-6)
               Power System Protection
6574304 พลังงานหมุนเวียน 3(3-0-6)
               Renewable Energy
6574305 การควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
               Industrial Automation Control
6574306 การเห็นภาพในเครื่องจักรอัตโนมัติและการประยุกต์ในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
               Machine Vision and Application in Industry
6574307 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 3(3-0-6)
               Special Topics in Electrical Engineering
6574309 การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า 3(2-2-5)
               Electric Drives

 

(4) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 0 หน่วยกิต
แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6014200 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 0(350)
               Professional Internship in Communications Engineering
6014201 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 0(350)
               Professional Internship in Electronic Engineering
6014202 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 0(350)
               Professional Internship in Electrical Power Engineering

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไม่ซ้ำกับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องเป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์สำเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้