โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวด วิชาเลือกเสรี โดยสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 149 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต
     (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    บังคับ 9 หน่วยกิต
     (2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  บังคับ 6 หน่วยกิต
     (3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ บังคับ 6 หน่วยกิต
     (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับ 6 หน่วยกิต
     ข้อกำหนดเฉพาะ เลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดอีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า 113 หน่วยกิต
     (1) กลุ่มวิชาแกน 74 หน่วยกิต
           (1.1) รายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 21 หน่วยกิต
           (1.2) รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 53 หน่วยกิต
    (2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 30 หน่วยกิต
    (3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก 9 หน่วยกิต
    (4) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 0 หน่วยกิต
          (4.1) แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 350 ชั่วโมง
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต