แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
1500133 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป
1500134 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป
6001200 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6001201 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
6001202 เคมีสำหรับวิศวกร 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6001203 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
6001204 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6501205 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5) เฉพาะด้าน
6501206 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม 1 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
รวม 21 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
2000112 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป
4000124 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป
6001207 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6001208 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
6501209 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 1 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6501210 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
6001211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6501212 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) เฉพาะด้าน
6501213 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม 2 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
รวม 21 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
1500135 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป
2000113 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป
6502200 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6502201 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6502202 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6502203 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 2 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6002204 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6502205 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม 3 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
รวม 22 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
2500109 จริยธรรมและทักษะชีวิต 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป
xxxxxxxx รายวิชาเลือกศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป
6502206 วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6502207 ปฏิบัติการดิจิทัลลอจิก 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
6502208 อิเล็กทรอนิกส์ 1 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6502209 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
6502210 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6502211 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6502212 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม 4 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
รวม 21 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
4000126 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป
2500115 จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป
6503200 ระบบควบคุม 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6503201 ไมโครโพรเซสเซอร์ 1 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6503202 ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์ 1 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
6553201 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6553202 หลักการไฟฟ้าสื่อสาร 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6553209 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 1 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
รวม 20 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
6553203 การสื่อสารดิจิทัล 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6553204 การสื่อสารแบบแถบความถี่กว้าง 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6553205 วิศวกรรมสายอากาศ 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6553206 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6553207 เครือข่ายการสื่อสารและสายส่ง 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6553208 การสื่อสารทางแสง 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6553210 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 2 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
รวม 19 หน่วยกิต
ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ชั่วโมง) หมวดวิชา
6014200 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 0(350) เฉพาะด้าน
รวม 0 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
6554213 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 1 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
655xxxxx วิชาเฉพะด้านเลือก 3(..-...-..) เฉพาะด้าน
655xxxxx วิชาเฉพะด้านเลือก 3(..-...-..) เฉพาะด้าน
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(..-...-..) เลือกเสรี
6504201 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร 1 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6554211 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 3 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
รวม 14 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา
6554214 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 2 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
655xxxxx วิชาเฉพะด้านเลือก 3(..-...-..) เฉพาะด้าน
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(..-...-..) เลือกเสรี
6504202 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร 2 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6554212 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 4 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
รวม 11 หน่วยกิต 

 

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา
1500133 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป
1500134 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป
6001200 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6001201 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
6001202 เคมีสำหรับวิศวกร 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6001203 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
6001204 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6501205 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5) เฉพาะด้าน
6501206 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม 1 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
รวม 21 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
2000112 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป
4000124 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป
6001207 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6001208 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
6501209 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 1 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6501210 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
6001211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6501212 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) เฉพาะด้าน
6501213 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม 2 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
รวม 21 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
1500135 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป
2000113 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป
6502200 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6502201 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6502202 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6502203 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 2 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6002204 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6502205 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม 3 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
รวม 22 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
2500109 จริยธรรมและทักษะชีวิต 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป
xxxxxxxx รายวิชาเลือกศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป
6502206 วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6502207 ปฏิบัติการดิจิทัลลอจิก 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
6502208 อิเล็กทรอนิกส์ 1 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6502209 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
6502210 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6502211 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6502212 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม 4 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
รวม 21 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา
4000126 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป
2500115 จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป
6503200 ระบบควบคุม 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6503201 ไมโครโพรเซสเซอร์ 1 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6503202 ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์ 1 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
6563201 อิเล็กทรอนิกส์ 2 3(2-2-5) เฉพาะด้าน
6553202 หลักการไฟฟ้าสื่อสาร 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6563202 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 2 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
รวม 20 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
6563203 ไมโครโพรเซสเซอร์ 2 3(2-2-5) เฉพาะด้าน
6573203 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6563204 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6563206 ระบบอัตโนมัติ 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6563207 การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูง 3(2-2-5) เฉพาะด้าน
6563208 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6563205 ปฏิบัติการการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
6563209 สัมมนาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
รวม 20 หน่วยกิต
ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ชั่วโมง) หมวดวิชา
6014201 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 0(350) เฉพาะด้าน
รวม 0 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา
6564201 โครงงานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
656xxxx วิชาเฉพะด้านเลือก 3(..-...-..) เฉพาะด้าน
656xxxx วิชาเฉพะด้านเลือก 3(..-...-..) เฉพาะด้าน
Xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(..-...-..) เลือกเสรี
6504201 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร 1 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
รวม 13 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา
6564202 โครงงานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
656xxxxx วิชาเฉพะด้านเลือก 3(..-...-..) เฉพาะด้าน
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(..-...-..) เลือกเสรี
6504202 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร 2 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6564200 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
รวม 11 หน่วยกิต

 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
1500133 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป
1500134 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป
6001200 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6001201 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
6001202 เคมีสำหรับวิศวกร 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6001203 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
6001204 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6501205 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5) เฉพาะด้านส
6501206 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม 1 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
รวม 21 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
2000112 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป
4000124 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป
6001207 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6001208 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
6501209 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 1 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6501210 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
6001211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6501212 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) เฉพาะด้าน
6501213 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม 2 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
รวม 21 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
1500135 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป
2000113 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป
6502200 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6502201 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6502202 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6502203 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 2 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6002204 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6502205 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม 3 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
รวม 22 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
2500109 จริยธรรมและทักษะชีวิต 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป
xxxxxxxx รายวิชาเลือกศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป
6502206 วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6502207 ปฏิบัติการดิจิทัลลอจิก 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
6502208 อิเล็กทรอนิกส์ 1 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6502209 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
6502210 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6502211 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6502212 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม 4 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
รวม 21 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
4000126 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป
2500115 จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป
6503200 ระบบควบคุม 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6503201 ไมโครโพรเซสเซอร์ 1 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6503202 ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์ 1 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
6573201 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6553202 หลักการไฟฟ้าสื่อสาร 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6573209 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 1 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
รวม 20 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
6573206 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6573203 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6573205 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6573202 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6573208 ระบบไฟฟ้ากำลัง 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6573207 เซ็นเซอร์ทรานสดิวเซอร์ 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6573210 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 2 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
รวม 19 หน่วยกิต
ภาคฤดูร้อน
6014202 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 0(350) เฉพาะด้าน
รวม 0 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
6574202 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 1 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
657xxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 3(..-...-..) เฉพาะด้าน
657xxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 3(..-...-..) เฉพาะด้าน
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(..-...-..) เลือกเสรี
6504201 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร 1 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6574200 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 3 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
รวม 14 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
6574203 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 2 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
657xxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 3(..-...-..) เฉพาะด้าน
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(..-...-..) เลือกเสรี
6504202 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร 2 3(3-0-6) เฉพาะด้าน
6574201 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 4 1(0-3-0) เฉพาะด้าน
รวม 11 หน่วยกิต