1. ชื่อหลักสูตร

      ภาษาอังกฤษ           Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

      ชื่อเต็ม (อังกฤษ)       Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)

      ชื่อย่อ (อังกฤษ)        B.Eng. (Electrical Engineering)

3. วิชาเอกของหลักสูตร

     ให้นักศึกษาเลือกแขนงวิชาเอกตามความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถ
     ของนักศึกษา 1 แขนงวิชาเอก จาก 3 แขนงวิชาต่อไปนี้

     หมายเหตุ แขนงวิชาที่นักศึกษาเลือกจะถูกระบุในใบแสดงผลการศึกษาเพื่อใช้สอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามแขนงที่นักศึกษาเลือก

    3.1  วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

    3.2  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

    3.3  วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

      จำนวนไม่น้อยกว่า 149 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

     5.1 รูปแบบ

             หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

     5.2 ภาษาที่ใช้

             ภาษาไทย

      5.3 การรับเข้าศึกษา

             รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างประเทศที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย