แนวทางการจัดการให้นักศึกษาสามารถสร้างและนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการพัฒนานักศึกษาด้านการจัดฝึกอบรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

แนวทางการเสริมสมรรถนะบัณฑิตนักปฏิบัติ: ภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

แนวทางการเสริมสมรรถนะบัณฑิตนักปฏิบัติ: ทักษะการฝึกอบรมแบบออนไลน์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

แนวทางการเสริมสมรรถนะบัณฑิตนักปฏิบัติ HRM