ประวัติความเป็นมา
- ในปี พ.ศ. 2549 โปรแกรมวิชาได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรเป็นบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- ในปี พ.ศ. 2553 โปรแกรมวิชาได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเดิม เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- ในปี พ.ศ. 2555 โปรแกรมวิชาได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็นบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
- ในปี พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน โปรแกรมวิชาได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็นบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)