laughปรัชญา
ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และยึดมั่นในจริยธรรมวิชาชีพ

laughวิสัยทัศน์
สร้างความเชี่ยวชาญงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสนองความต้องการของสังคม

laughพันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพอย่างเต็มศักยภาพ
2. ส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาทำวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ต่อสังคมและชุมชน
3. เป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์แก่บุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
4. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยและชุมชน
5. ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

laughวัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน  และสามารถประยุกต์ความรู้เพื่อประกอบอาชีพด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางปัญญา การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและสร้างสรรค์งานวิจัยทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ภาษา การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู้นำ มนุษยสัมพันธ์และความรับผิดชอบ