คุณลักษณะ สมรรถนะ อัตตลักษณ์บัณฑิตนักปฏิบัติ

คุณลักษณะ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
2. จิตอาสา 
3. ให้ความร่วมมือ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ 
4. พัฒนาตนเอง และผู้อื่น
5. การสื่อสารและเลือกใช้สื่อ


สมรรถนะบัณฑิตนักปฏิบัติ 

ปี 1 ทักษะการสื่อสารและเจตคติที่ดีในวิชาชีพ

ปี 2 ทักษะการสรรหาคัดเลือกบุคลากรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

ปี 3 ทักษะการจัดการค่าตอบแทนด้วยเทคโนโลยีและการดูแลบุคลากร

ปี 4 ทักษะการวางแผนและพัฒนาบุคลากร

 

อัตตลักษณ์

บัณฑิตนักปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์