มาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

coolคุณลักษณะ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
2. จิตอาสา 
3. ให้ความร่วมมือ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ 
4. พัฒนาตนเอง และผู้อื่น
5. การสื่อสารและเลือกใช้สื่อ
coolสมรรถนะ 
1. การสรรหา คัดเลือก และปฐมนิเทศ 
2. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
3. การจัดการค่าตอบแทน กฎหมายและแรงงานสัมพันธ์ 
4. ฝึกอบรมและบริหารโครงการ
อัตตลักษณ์ บัณฑิตนักปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์