รายละเอียดหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร 

         ภาษาไทย         :         หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

          ภาษาอังกฤษ     :         Bachelor of Business Administration Program in Human

                                      Resource Management

 

2. ชื่อปริญญา 

          ชื่อเต็ม (ไทย)     :         หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)   

          ชื่อย่อ (ไทย)      :         บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)

          ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :         Bachelor of Business Administration ( Human Resource

                                      Management) 

          ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :         B.B.A. (Human Resource Management)

 

3. วิชาเอก

          การจัดการทรัพยากรมนุษย์

 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

          จำนวนไม่น้อยกว่า 121  หน่วยกิต

 

5. รูปแบบของหลักสูตร

          5.1 รูปแบบ

                 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

          5.2 ภาษาที่ใช้

                 ภาษาไทย