ระบบการจัดการศึกษา

1.  ระบบการจัดการศึกษา

     1.1 ระบบ

          ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2  ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาคการศึกษาปกติ  มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยข้อกำหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

     1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

          มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน  โดยกำหนดให้ระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ  ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย

2.  การดำเนินการหลักสูตร

     2.1 วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

          ภาคการศึกษาที่ 1         เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน

          ภาคการศึกษาที่ 2         เดือนมกราคม – เดือนเมษายน

          ภาคฤดูร้อน      เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม

     2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

          2.2.1  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

          2.2.2  มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

     2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า

          นักศึกษาแรกเข้ามีคุณวุฒิที่แตกต่างกัน  ส่งผลต่อแผนการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน นอกจากนั้นนักศึกษาอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษา ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ  การขาดความรับผิดชอบต่อตนเอง  การบริหารเวลาอันเนื่องจากนักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการทั้งในชั้นเรียนและกิจกรรมเสริมเฉพาะหลักสูตรในปีแรกที่เข้าศึกษา

     2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3

          2.4.1  อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาร่วมกันจัดแผนการศึกษา จัดการเรียนการสอน และจัดลำดับการเรียนทั้งหลักสูตร

          2.4.2  จัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำแก่นักศึกษาแรกเข้าเมื่อมีปัญหาในการปรับตัวในมหาวิทยาลัย และจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่กับนักศึกษารุ่นน้อง

          2.4.3 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมเสริมภาษาอังกฤษระหว่างภาคการศึกษาของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย

     2.5 ระบบการศึกษา

          ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

     2.6 การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย

          เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2555

3. หลักสูตร

     หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)  มีจำนวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 121  หน่วยกิต  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  8 ปีการศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลา