โครงสร้างหลักสูตร

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  บังคับ    9  หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์            บังคับ    6  หน่วยกิต

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์           บังคับ    6  หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ          บังคับ    6  หน่วยกิต

เลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดก็ได้                 3  หน่วยกิต

 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จำนวนไม่น้อยกว่า  85   หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาแกน                             39  หน่วยกิต

(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ              30  หน่วยกิต

(3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต

(4) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ     7  หน่วยกิต

 

หมวดวิชาเลือกเสรี                            6 หน่วยกิต