รายวิชาในหลักสูตร

 

                       ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จำนวนไม่น้อยกว่า                       30  หน่วยกิต

 

                          (1) กลุ่มวิชาภาษา  จำนวนไม่น้อยกว่า                           9  หน่วยกิต

 

                               รายวิชาบังคับ                                                  9  หน่วยกิต

 

รหัสวิชา          ชื่อวิชา                                                                     น(ท-ป-ค)

 

1500133        ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                  3(3-0-6)

                    Thai for Communication

1500134        ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                               3(3-0-6)

               English for Communication   

1500135                  ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน                                              3(3-0-6)

                   English at Work

 

                              รายวิชาเลือก

 

รหัสวิชา          ชื่อวิชา                                                                    น(ท-ป-ค)

 

1500136        ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                                                   3(3-0-6)                             Chinese for Communication  

1500137        การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทำงาน                                      3(3-0-6)

                   Chinese Conversation at Work

1500138        ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1                                             3(3-0-6)

               Japanese for Communication 1       

1500139        ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2                                              3(3-0-6) 

               Japanese for Communication 2       

1500140        ภาษาตากาล็อกเบื้องต้น                                                   3(3-0-6)

               Basic Tagalog

1500141        สนทนาภาษาตากาล็อก                                                   3(3-0-6)

                   Conversation in Tagalog

1500142        ภาษามาเลย์เบื้องต้น                                                       3(3-0-6)

                   Basic Malay

1500143        สนทนาภาษามาเลย์                                                       3(3-0-6)

                   Conversation in Malay

1500144        ภาษาลาวเบื้องต้น                                                         3(3-0-6)

                   Basic Lao

1500145        สนทนาภาษาลาว                                                                    3(3-0-6)

                   Conversation in Lao

1500146        ภาษาพม่าเบื้องต้น                                                         3(3-0-6)

                   Basic Burmese

1500147        สนทนาภาษาพม่า                                                          3(3-0-6)

                   Conversation in Burmese

1500148        ภาษาเวียดนามเบื้องต้น                                                   3(3-0-6)

                   Basic Vietnamese

1500149        สนทนาภาษาเวียดนาม                                                    3(3-0-6)

                   Conversation in Vietnamese

 

                          (2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  จำนวนไม่น้อยกว่า                   6  หน่วยกิต

 

                               รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)          6  หน่วยกิต

 

รหัสวิชา          ชื่อวิชา                                                                     น(ท-ป-ค)

 

2000112        การเมืองการปกครองไทย                                                 3(3-0-6)

               Thai Government and Politics

2000113        อาเซียนศึกษา                                                             3(3-0-6)

               ASEAN Studies

2000114        สังคมไทยในบริบทโลก                                                     3(3-0-6)

          Thai Society in Global Context

         

                      รายวิชาเลือก

 

รหัสวิชา          ชื่อวิชา                                                                     น(ท-ป-ค)

 

2000115        มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                                                      3(3-0-6)                   Human and Environment  

2000116        กฎหมายในชีวิตประจำวัน                                                 3(3-0-6)

                   Laws in Daily Life

 

                          (3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  จำนวนไม่น้อยกว่า                  6  หน่วยกิต

 

                                รายวิชาบังคับ                                                6  หน่วยกิต

 

รหัสวิชา          ชื่อวิชา                                                                     น(ท-ป-ค)

 

2500114        จริยธรรมและทักษะชีวิต                                                   3(3-0-6)

                   Ethics and Life Skills  

2500115        จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น                                                    3(3-0-6)

                   Volunteer Mindedness for Local Development

 

   รายวิชาเลือก

 

รหัสวิชา          ชื่อวิชา                                                                     น(ท-ป-ค)

 

2500116        สุนทรียภาพของชีวิต                                                       3(3-0-6)

                   Aesthetic Appreciation

2500117        จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน                                                 3(3-0-6)

                   Psychology in Daily Life        

2500118        สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า                                          3(3-0-6)

                   Information for Study Skills   

2500119        ทวารวดีศึกษา                                                             3(3-0-6)

                   Dvaravati Studies      

                          (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  จำนวนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

 

                                รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)                      6  หน่วยกิต

 

รหัสวิชา          ชื่อวิชา                                                                     น(ท-ป-ค)

 

4000124        การคิดและการตัดสินใจ                                                   3(3-0-6)

                   Thinking and Decision Making

4000125        วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ                                         3(3-0-6)                            Sport Science for Health

4000126        เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                     3(3-0-6)

                   Information and Communication Technology

 

 

   รายวิชาเลือก

 

รหัสวิชา          ชื่อวิชา                                                                     น(ท-ป-ค)

 

4000127        โลกกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       3(3-0-6)

                   Science and Technology Development in the Changing World       

4000128        การสร้างเสริมสุขภาวะ                                                    3(3-0-6)

               Well-being Promotion

4000129        นันทนาการเพื่อสุขภาพ                                                   3(3-0-6)

               Recreation for Health

4000130        ระบบหลักประกันสุขภาพไทย                                             3(3-0-6)

                   Health Insurance System in Thailand

4000131        คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                                              3(3-0-6)

                   Mathematics in Daily Life

 

ข้อกำหนด  ให้เลือกเรียนรายวิชาเลือกในกลุ่มหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มใดก็ได้ 

                จำนวนไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต

                       ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จำนวนไม่น้อยกว่า                        88 หน่วยกิต

 

                           หมวดวิชาเฉพาะประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้

 

                           (1) กลุ่มวิชาแกน  จำนวน                                         39 หน่วยกิต

 

รหัสวิชา          ชื่อวิชา                                                                     น(ท-ป-ค)

 

1551605        ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1                                                      3(3-0-6)

Business English 1

1551606        ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2                                                      3(3-0-6)

                    Business English 2

2562302        กฎหมายธุรกิจ                                                             3(3-0-6)                                  Business Laws

3521103        การบัญชีการเงิน                                                           3(2-2-5)                                  Financial Accounting

3522301        การบัญชีเพื่อการจัดการ                                                   3(3-0-6)                                  Managerial Accounting

3531101        การเงินธุรกิจ                                                               3(3-0-6)                                  Business Finance

3543101        การบริหารการตลาด                                                      3(3-0-6)                                  Marketing Management

3561101        องค์การและการจัดการ                                                   3(3-0-6)                                  Organization and Management

3562307        การบริหารการผลิต                                                       3(3-0-6)

Production Management      

3562501        สถิติธุรกิจ                                                                  3(3-0-6)

          Business Statistics                                                               

3564201        การจัดการเชิงกลยุทธ์                                                     3(3-0-6)

Strategic Management

3591102        เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                                                     3(3-0-6)

Introduction to Economics    

 

3651401        การจัดการทรัพยากรมนุษย์                                               3(3-0-6)                                  Human Resource Management

 

                          (2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ  จำนวน                    30  หน่วยกิต

 

รหัสวิชา          ชื่อวิชา                                                                    น(ท-ป-ค)

 

3651402        การพัฒนาบุคลิกภาพเชิงธุรกิจ                                            3(3-0-6)

Personality Development in Business

3652403        นโยบายและการวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์                           3(3-0-6)

Human Resource Planning and Policy

3652404        การสรรหาและการบรรจุพนักงาน                                        3(3-0-6)

Personnel Recruitment and Placement       

3652405        การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                               3(3-0-6)

Human Resource Development       

3653406        การประเมินผลการปฏิบัติงาน                                             3(3-0-6)

Performance Appraisal

3653407        การจัดการค่าตอบแทน                                                   3(3-0-6)

Compensation Management  

3653408        กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์                                     3(3-0-6)

Law and Labour Relations

3653901        การวิจัยเบื้องต้นด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์                         3(2-2-5)

Introduction to Research in Human Resource Management 

3654410        กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์                                       3(3-0-6)

Human Resource Management Strategy      

3654902        สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์                                       3(2-2-5)

Seminar on Human Resource Management  

 

                   (3)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก  จำนวนไม่น้อยกว่า             9  หน่วยกิต

 

รหัสวิชา          ชื่อวิชา                                                                    น(ท-ป-ค)

 

3562102        พฤติกรรมองค์การ                                                         3(3-0-6)

                   Organizational Behavior

3601104        การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ                                        3(2-2-5)

Computer Applications in Business   

3652411        ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์                        3(3-0-6)

Information System for Human Resource Management       

3652412        มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ                                                  3(3-0-6)

Human Relations in Organization      

3652413        การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน                                    3(3-0-6)

Work Efficiency Development

3653409        การจัดการความปลอดภัยและสุขอนามัยในองค์การ                               3(3-0-6)

                   Safety and Health Management in Organization

3653414        ภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน                                            3(3-0-6)

Leadership and Team Building

3654415        ธรรมาภิบาลในการจัดการทรัพยากรมนุษย์                              3(3-0-6)

Good Governance in Human Resource Management

3654416        จิตวิทยาการจัดการทรัพยากรมนุษย์                                      3(3-0-6)

                    Human Resource Management Psychology

 

                          (4) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  จำนวน                 7  หน่วยกิต

 

รหัสวิชา          ชื่อวิชา                                                                     น(ชั่วโมง)

 

3654801        การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2(90) 

                   Pre-practicum in Human Resource Management

3654802        การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรมนุษย์                 5(450)                       

                   Professional Internship in Human Resource Management

                       ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า                       6  หน่วยกิต

 

                        ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โดย    ไม่ซ้ำกับรายวิชา ที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม   ในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้