รายวิชาในหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารไม่น้อยกว่า        12     หน่วยกิต

รายวิชาบังคับ

รหัสวิชา   ชื่อวิชา                                                                                  น(ท-ป-ค)

1500201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม                                      3(3-0-6)

1500202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทสากล                                      3(3-0-6)

1500203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ                                    3(3-0-6)

1500204 การสื่อสารอย่างผู้นำ                                                                   3(3-0-6)

รายวิชาเลือก

รหัสวิชา   ชื่อวิชา                                                                                   น(ท-ป-ค)

1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ                                       3(3-0-6)

1500102 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ                                            3(3-0-6)

1500103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                                3(3-0-6)

1500104 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ                                               3(3-0-6)

1500205 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดให้สัมฤทธิ์ผล                          3(3-0-6)

1500206 ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน                                                             3(3-0-6)

1500207 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                                                            3(3-0-6)

1500208 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน                                                    3(3-0-6)

1500209 การนำเสนองานด้วยวาจาภาษาอังกฤษ                                          3(3-0-6)

1500210 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ                                                  3(3-0-6)

1500211 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                                                             3(3-0-6)

1500212 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทำงาน                                              3(3-0-6)

1500213 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น                                                                  3(3-0-6)

1500214 ภาษาเขมรเบื้องต้น                                                                  3(3-0-6)

1500215 ภาษาอินโดนีเซียเบื้องต้น                                                         3(3-0-6)

1500216 ภาษาพม่าเบื้องต้น                                                                  3(3-0-6)

1500217 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น                                                           3(3-0-6)

วิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)

รหัสวิชา   ชื่อวิชา                                                                                 น(ท-ป-ค)

1500001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม 1                                         3(3-0-6)

1500002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม 2                                         3(3-0-6)

2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า         9       หน่วยกิต

รายวิชาบังคับ

รหัสวิชา   ชื่อวิชา                                                                                น(ท-ป-ค)

2000201 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                                   3(3-0-6)

2000202 สีสันแห่งชีวิต                                                                        3(3-0-6)

2000203 การบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21                                              3(3-0-6)

รายวิชาเลือก

รหัสวิชา   ชื่อวิชา                                                                               น(ท-ป-ค)

2000101 พลเมืองที่เข้มแข็ง                                                                 3(3-0-6)

2000204 พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก                                                 3(3-0-6)

2000205 วัยใส ใจสะอาด                                                                    3(3-0-6)

2000206 สิ่งแวดล้อมกับการดำเนินชีวิต                                                   3(3-0-6)

2000207 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        3(3-0-6)

2000208 เศรษฐกิจสร้างสรรค์                                                               3(3-0-6)

2000209 กฎหมายในชีวิตประจำวัน                                                        3(3-0-6)

2000210 ท้องถิ่นศึกษากับภูมิปัญญาไทยในการพัฒนาท้องถิ่น                      3(3-0-6)

3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า        3       หน่วยกิต

รายวิชาบังคับ

รหัสวิชา   ชื่อวิชา                                                                             น(ท-ป-ค)

2500201 จิตวิญญาณราชภัฏนครปฐม                                                     3(3-0-6)

รายวิชาเลือก

รหัสวิชา   ชื่อวิชา                                                                             น(ท-ป-ค)

2500101 ความซาบซึ้งในสุนทรียะ                                                         3(3-0-6)

2500202 ความสุขของชีวิต                                                                  3(3-0-6)

2500203 มนุษย์กับการพัฒนาจิตใจ                                                        3(3-0-6)

2500204 ศาสตร์และศิลป์ในการดำเนินชีวิต                                              3(3-0-6)

2500205 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน                                                        3(3-0-6)

 

4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 3     หน่วยกิต

รายวิชาบังคับ

รหัสวิชา   ชื่อวิชา                                                                              น(ท-ป-ค)

4000201 เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม                                                3(3-0-6)

รายวิชาเลือก

รหัสวิชา   ชื่อวิชา                                                                            น(ท-ป-ค)

4000101 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ                                               3(3-0-6)

4000102 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ                                 3(3-0-6)

4000103 การคิดเชิงเหตุผล                                                                3(3-0-6)

4000202 การสร้างสรรค์นวัตกรรม                                                        3(3-0-6)

4000203 ฟิต ฟอร์ เฟิร์ม                                                                    3(3-0-6)

4000204 มนุษย์กับการใช้เหตุผล                                                         3(3-0-6)

4000205 ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ                                                    3(3-0-6)

4000206 โลกกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       3(3-0-6)

4000207 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม                                 3(3-0-6)

4000208 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า                                              3(3-0-6)

4000209 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                                                   3(3-0-6)

4000210 พื้นฐานงานช่างในชีวิตประจำวัน                                               3(3-0-6)

 

2.1 กลุ่มวิชาแกน                              39               หน่วยกิต

รหัสวิชา   ชื่อวิชา                                                                              น(ท-ป-ค)

1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1                                                             3(3-0-6)

3521101 การบัญชีชั้นต้น 1                                                                 3(2-2-5)

3521102 การบัญชีชั้นต้น 2                                                                 3(2-2-5)

3522301 การบัญชีเพื่อการจัดการ                                                         3(3-0-6)

3531101 การเงินธุรกิจ                                                                       3(3-0-6)

3532201 การภาษีอากรธุรกิจ                                                               3(3-0-6)

3541101 หลักการตลาด                                                                     3(3-0-6)

3562307 การบริหารการผลิต                                                                3(3-0-6)

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์                                                            3(3-0-6)

3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค                                                              3(3-0-6)

3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค                                                              3(3-0-6)

3632105 โลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น                                  3(3-0-6)

3651401 การจัดการทรัพยากรมนุษย์                                                       3(3-0-6)

 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ            36               หน่วยกิต

รหัสวิชา   ชื่อวิชา                                                                              น(ท-ป-ค)

2562302 กฎหมายธุรกิจ                                                                     3(3-0-6)

3562201 ผู้ประกอบการอัจฉริยะ                                                           3(2-2-5)

3562501 สถิติธุรกิจ                                                                          3(3-0-6)

3651433 ทุนมนุษย์ยุคดิจิทัลพลิกผัน                                                    3(3-0-6)

3652417 การสรรหาและการคัดเลือก                                                    3(3-0-6)

3652418 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                     3(3-0-6)

3653419 การประเมินผลการปฏิบัติงาน                                                  3(3-0-6)

3653420 การจัดการค่าตอบแทน                                                          3(2-2-5)

3653421 แรงงานสัมพันธ์                                                                   3(3-0-6)

3653422 การวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์                                      3(2-2-5)

3653424   ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์                             3(2-2-5)

3654423 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัลพลิกผัน                      3(3-0-6)

                                                                                     

2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า      12         หน่วยกิต

รหัสวิชา   ชื่อวิชา                                                                               น(ท-ป-ค)

1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2                                                              3(3-0-6)

3601104 การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ                                              3(2-2-5)

3652412 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ                                                         3(3-0-6)

3652426 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์                             3(2-2-5)

3652427 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน                                          3(3-0-6)

3652428 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ                                   3(3-0-6)      

3653429การจัดการสุขภาพในองค์การ                                                     3(3-0-6)    

3653430 ภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน                                                   3(3-0-6)

3653434 การจัดการความขัดแย้ง                                                            3(3-0-6)

3654425   การพัฒนาองค์การสำหรับนักทรัพยากรมนุษย์                              3(3-0-6)                

3654431 ธรรมาภิบาลในการจัดการทรัพยากรมนุษย์                                     3(3-0-6)

3654432 จิตวิทยาการจัดการทรัพยากรมนุษย์                                            3(3-0-6)

 

2.4 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ    7                   หน่วยกิต

รหัสวิชา   ชื่อวิชา                                                                                 น(ชั่วโมง)

3654801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรมนุษย์                2(90) 

3654802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรมนุษย์                       5(450)                       

3654834 การเตรียมสหกิจศึกษาด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์                         1(45)

3654835 สหกิจศึกษาด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์                                     6(540)