แผนการศึกษา

                       

                                     

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)

หมวดวิชา

1500133

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

1500134

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

2000113

อาเซียนศึกษา

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

3521103

การบัญชีการเงิน

3(2-2-5)

เฉพาะด้าน (แกน)

3561101

องค์การและการจัดการ

3(3-0-6)

เฉพาะด้าน (แกน)

3591102

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

3(3-0-6)

เฉพาะด้าน (แกน)

 

รวม

18  หน่วยกิต

 

 

 

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)

หมวดวิชา

2000114

สังคมไทยในบริบทโลก

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

4000125

วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

4000126

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

3531101

การเงินธุรกิจ

3(3-0-6)

เฉพาะด้าน (แกน)

3651401

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-6)

เฉพาะด้าน (แกน)

3651402

การพัฒนาบุคลิกภาพเชิงธุรกิจ

3(3-0-6)

 เฉพาะด้าน (บังคับ)

 

รวม

18  หน่วยกิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)

หมวดวิชา

1500135

ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

2500116

สุนทรียภาพของชีวิต

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

2562302

กฎหมายธุรกิจ

3(3-0-6)

เฉพาะด้าน (แกน)

3543101

การบริหารการตลาด

3(3-0-6)

เฉพาะด้าน (แกน)

3522301

การบัญชีเพื่อการจัดการ

3(3-0-6)

 เฉพาะด้าน (แกน)

3652403

นโยบายและการวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-6)

 เฉพาะด้าน (บังคับ)

 

รวม

18  หน่วยกิต

 

 

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)

หมวดวิชา

2500114

จริยธรรมและทักษะชีวิต

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

2500115

จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

1551605

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

3(3-0-6)

เฉพาะด้าน (แกน)

3652404

การสรรหาและการบรรจุพนักงาน

3(3-0-6)

 เฉพาะด้าน (บังคับ)

3652405

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-6)

 เฉพาะด้าน (บังคับ)

XXXXXXX

วิชาเฉพาะด้านเลือก

3 หน่วยกิต

 เฉพาะด้าน (เลือก)

 

รวม

18  หน่วยกิต

 

 

 

 

 

 

 

                                               

                            

 

 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)

หมวดวิชา

1551606

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

3(3-0-6)

เฉพาะด้าน (แกน)

3562501

สถิติธุรกิจ

3(3-0-6)

เฉพาะด้าน (แกน)

3562307

การบริหารการผลิต

3(3-0-6)

เฉพาะด้าน (แกน)

3653406

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

3(3-0-6)

 เฉพาะด้าน (บังคับ)

3653407

การจัดการค่าตอบแทน

3(3-0-6)

 เฉพาะด้าน (บังคับ)

XXXXXXX

วิชาเฉพาะด้านเลือก

3 หน่วยกิต

เฉพาะด้าน (เลือก)

 

รวม

18  หน่วยกิต

 

 

 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)

หมวดวิชา

3564201

การจัดการเชิงกลยุทธ์

3(3-0-6)

เฉพาะด้าน (แกน)

3653408

กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์

3(3-0-6)

 เฉพาะด้าน (บังคับ)

3653409

การจัดการความปลอดภัยและสุขอนามัยในองค์การ

3(3-0-6)

 เฉพาะด้าน (เลือก)

3653901

การวิจัยเบื้องต้นด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์

3(2-2-5)

 เฉพาะด้าน (บังคับ)

XXXXXXX

วิชาเลือกเสรี

  3 หน่วยกิต

เลือกเสรี

 

รวม

 15  หน่วยกิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)

หมวดวิชา

3654410

การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

3(3-0-6)

เฉพาะด้าน (บังคับ)

3654902

สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์

3(2-2-5)

เฉพาะด้าน

(บังคับ)

XXXXXXX

วิชาเฉพาะด้านเลือก

3 หน่วยกิต

เฉพาะด้าน (เลือก)

XXXXXXX

วิชาเลือกเสรี

3  หน่วยกิต

เลือกเสรี

 

3654801

 

 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรมนุษย์

น(ชั่วโมง)

2(90)

 

 

เฉพาะด้าน

 (พื้นฐานวิชาชีพ)

 

รวม

14 หน่วยกิต

 

 

 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ชั่วโมง)

หมวดวิชา

3654802

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์

5(450)

 

เฉพาะด้าน

 (พื้นฐานวิชาชีพ)

 

รวม

5 หน่วยกิต