สถานที่

ห้องเรียน

ห้อง 303 401 402 403 404 อาคารโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มุมการเรียนรู็

ห้อง 201 ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล หนังสือเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และวารสารวิชาการ

อุปกรณ์ เครื่องมือ

เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรินเตอร์ หนังสือเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วารสารทางวิชาการ หนังสืออื่น ๆ  

และระบบฐานข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์