สถานที่และอุปกรณ์

ห้องเรียน

ห้อง 303 401 402 403 404 อาคารโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เครื่องมือ

เครื่องคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล หนังสือเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์