หน้าแรก

คณาจารย์

กิจกรรม/โครงการ

งานประกันคุณภาพ

        - ผลประเมิน SAR 2559

        - ผลประเมิน SAR 2560

ผลงานวิชากร ผลงานตีพิมพ์ วิจัย

ตารางสอนอาจารย์

        - ผศ.วรญา ทองอุ่น

        - อ. แพรวพรรณ ตรีชั้น

        - อ.ดร.จันทร์จิราภรณ์ ปานยินดี

        - อ.จุฑามาส ศรีชมภู

        - อ.ดร.ดวงใจ คงคาหลวง

mailข้อมูลติดต่อ

ผลงานนักศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร

ระบบการจัดการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

รายวิชาในหลักสูตร

แผนการศึกษา

สถานที่และอุปกรณ์

ปฏิทินกิจกรรม

ประวัติความเป็นมา

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์

มาตรฐานหลักสูตร

คุณลักษณะบัณฑิตนักปฏิบัติ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

EN