- รางวัลที่ 2 โครงการกิจกรรมค่าย “NPRU Startup Idea Camp รุ่นที่ 2” 

 

- รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โครงงานเรื่อง กระบวนการมีส่วนร่วมการจัดการปัญหาขยะในองค์กร

 

- รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โครงงานเรื่อง การจัดโปรแกรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อสร้างความผูกพันองค์กร

 

- รางวัลบทความวิจัยดีเด่น ระดับสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทผลิตปลากระป๋องแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม

 

- รางวัลบทความวิจัยดีเด่น ระดับสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับปัจจัยในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทจัดหาแรงงานข้ามชาติแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี