VDO 1

VDO 2

VDO 3

 

แผ่นพับประชาสัมพันธ์สาขา

 

กิจกรรมเสริมสมรรถนะ

กิจกรรมเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์

กิจกรรมเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม 

กิจกรรมเสริมทักษะการสื่อสาร 

กิจกรรมเสริมทักษะความฉลาดทางอารมณ์

 

กิจกรรมเสริมทักษะการฟัง

กิจกรรมเสริมทักษะการตัดสินใจ