กิจกรรมบูรณาการสมรรถนะกับรายวิชาภาวะผู้นำและกาารสร้างทีมงาน

- กิจกรรมเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์

- กิจกรรมเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม 

- กิจกรรมเสริมทักษะการสื่อสาร 

- กิจกรรมเสริมทักษะความฉลาดทางอารมณ์

 

- กิจกรรมเสริมทักษะการฟัง

- กิจกรรมเสริมทักษะการตัดสินใจ