โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตเข้าสู่ระบบ Exit Exam การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ep.1     ep.2      ep.3     ep.4

 

โครงการอบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้าน HRM (payroll) ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์/ออนไลน์

ep.1    ep.2    ep.3   ep.4  ep.5

 

 

โครงการเสริมสร้างทักษะของนักศึกษา

สมรรถนะทักษะการฝึกอบรม

โครงการอบรมการใช้งาน Google Classroom

สรุปโครงการการฝึกอบรมการใช้งาน Google Classroom

 

โครงการฝึกอบรมการขายของออนไลน์

สรุปโครงการฝึกอบรมการขายของออนไลน์

 

โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Excel

สรุปโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Excel

 

โครงการฝึกอบรมการใช้แอพพลิเคชั่น Canva

สรุปโครงการฝึกอบรมการใช้แอพพลิเคชั่น Canva

 

โครงการการใช้แอพพลิเคชั่น VN video Ebitor

สรุปโครงการการใช้แอพพลิเคชั่น VN video Ebitor

 

โครงการฝึกอบรมการใช้ Google form

สรุปโครงการฝึกอบรมการใช้ Google form

 

สมรรถนะภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน

โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ

สรุปโครงการการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ

 

โครงการอบรมบทบาทหน้าที่ของผู้นำยุคใหม่

สรุปโครงการอบรมบทบาทหน้าที่ของผู้นำยุคใหม่

 

โครงการฝึกอบรมการจัดการความขัดเเย้งขององค์กร

สรุปโครงการฝึกอบรมการจัดการความขัดเเย้งขององค์กร

 

โครงการอบรมการทำงานเป็นทีมแบบความคิดสร้างสรรค์

สรุปโครงการอบรมการทำงานเป็นทีมแบบความคิดสร้างสรรค์

 

โครงการการแก้ปัญหาและการตัดสินใจสำหรับทีม

สรุปโครงการการแก้ปัญหาและการตัดสินใจสำหรับทีม

 

โครงการอบรมการสื่อสารการทำงานเป็นทีม

สรุปโครงการอบรมการสื่อสารการทำงานเป็นทีม